Mys­lím si, že slovo „kom­pli­ko­vaný“ sa čo­raz viac mýli so slo­vom „ma­ni­pu­la­tívny de­bil“. Byť zá­hadný nie je ospra­vedl­ne­nie pre jeho sprá­va­nie a podľa môjho ná­zoru sa po­u­ží­va­ním vety „ach, on je sku­točne strašne kom­pli­ko­vaný“ iba ob­ra­ňu­jeme, pre­tože je to to­tálna kra­vina.

Ak roz­poz­náš nie­ktoré z týchto zna­kov, mu­sím ti po­ve­dať, že on nie je kom­pli­ko­vaný, ale je ma­ni­pu­la­tívny de­bil.

1. Všetko ide do­ko­nale a on sa zrazu zmení o 180 stup­ňov. 

Stiahne sa a prav­de­po­dobne ti po­vie niečo ako : „Po­tre­bu­jem pries­tor…  Mám ťa moc rád, ale je toho na mňa pri­veľa… alebo Aj ja ťa mám veľmi rád, ale bo­jím sa…“

Ak si nie­kedy od neho po­čula slová „bo­jím sa“ ako ospra­vedl­ne­nie a po­tre­bo­val od teba vraj od­stup, za­čni ute­kať. Byť chladný a zá­ro­veň sladký ne­zna­mená, že je zá­hadný. Je to iba kre­tén. Ak nie­koho máš rád a re­špek­tu­ješ ho, chceš s ním trá­viť čas. Ne­ro­bíš veci, ktoré mu môžu ub­lí­žiť.

pe­xels.com

2. Sú­stavne ťa od­súva do úza­dia a po­súva tvoje city stra­nou.

Pr­vý­krát vy­ze­ral kul­ti­vo­vane a dô­ve­ry­hodne, čo bolo mä­túce. Ale po­tom sa za­čne sprá­vať, ako keby bol je­diný na svete, pre­tože je strašne cit­livý. Chceš ho za­sta­viť, lenže ho nech­ceš zby­točne roz­ru­šo­vať. Tento chlap je kre­tén. Tvoj osobný ži­vot je prav­de­po­dobne bo­hatší ako jeho, ale práve te­raz ne­máš za po­trebu zve­riť sa mu s tvo­jimi prob­lé­mami. Ak sa pri­chy­tíš pri tom, ako ho ne­pre­ru­šene ho­diny po­čú­vaš, aký je ohľa­du­plný, chce ťa iba zmiasť. Rad­šej ute­kaj.

3. Po­ve­dal ti, že je dep­ri­mo­vaný a to bol dô­vod jeho flir­to­va­nia s inými.

Je v ta­kej dep­re­sii, že mu­sel kon­tak­to­vať všetky jeho ka­ma­rátky, kvôli jeho, veď vieš, dep­re­sii. Všetci máme svoje prob­lémy, ne­ber to ako ospra­vedl­ne­nie, aj on je len ma­ni­pu­la­tívny de­bil. Po­tre­buje iba po­zor­nosť a odozvu od opač­ného po­hla­via. Ak je v dep­re­sií, ne­mal by mí­nať svoju ener­giu na zo­zna­mo­va­nie sa s no­vými pip­kami v bare.

4. Po­ve­dal ti, že te­raz pre­žíva ťažké ob­do­bie a ne­do­káže ti dať to, čo si za­slú­žiš.

On je iba, vieš, taký kom­pli­ko­vaný. Najprv si mys­líš, že to čo ti ho­vorí je zlaté. „Omg, on ma musí mať strašne rád, on chce pre mňa to naj­lep­šie, chce aby som bola šťastná.“

Je le­nivý a ty si mu neni ani na­toľko cenná, aby sa o niečo usi­lo­val.  Vie, že keď ti po­vie, že si za­slú­žiš len to naj­lep­šie (lenže on to nie je lebo te­raz pre­chá­dza ťaž­kým ob­do­bím), ty sa na neho ne­bu­deš hne­vať. Ak bu­deš po­čuť tieto slová, veľmi rýchlo uteč preč.

pe­xels.com

5. Po­ve­dal ti, že ho prí­liš kon­tro­lu­ješ, že ne­pot­re­buje ta­kúto drámu v ži­vote. 

Jeho pre­klad: Chce si veci ro­biť po svo­jom. Po­vie ti – si strašne žiar­livá, jed­no­du­cho šia­lená a mu­síš so se­bou niečo ro­biť. Môj pre­klad: Tento chlap je ma­ni­pu­la­tívny de­bil. Ta­kýto chlapi ne­poz­najú slovo zod­po­ved­nosť a nič nie je ich chyba. Na konci kaž­dého jeho prí­behu na­ko­niec vy­ply­nie, že práve ty si „crazy bitch“.

6. Z času na čas ti po­šle ro­man­tickú správu.

Zvy­čajne ta pre­budí SMS alebo správa na Fa­ce­bo­oku, niečo ako „ne­mô­žem na teba pre­stať mys­lieť“ alebo „strašne ťa chcem vi­dieť“. Na­plní ťa to náh­lym vzru­še­ním a chvíľ­ko­vou ná­de­jou.

Tak veľmi na teba myslí, že po­tre­buje byť od teba as­poň tri me­siace, pre­tože ne­do­káže spra­co­vať ten prí­liv emó­cií. Veď vieš, má ťa „veľmi rád“.

Komentáre