Ženy, ktoré sú sin­gle, a tie, ktoré sú za­dané ob­čas vy­ze­rajú, akoby žili úplne iný ži­vot. V rôz­nych si­tu­áciach sa sprá­vajú inak, a tak ob­čas môžno po­zo­ro­vať ten roz­diel vo zvy­koch ženy, ktoré sa zme­nia, keď si nájde vzťah. Milé, vtipné a re­álne. Aký je podľa teba ten naj­väčší roz­diel?

Oho­lené nohy?

Tu sú 2 sku­piny žien me­dzi slo­bod­nými aj za­da­nými že­nami. Slo­bodné sa de­lia na tie, ktoré si ich ne­ho­lia, pre­tože ich ne­majú komu uká­zať, alebo si ich ho­lia práve pre to, aby boli na nie­koho pri­pra­vené. A za­dané? V čerstvom vzťahu vždy oho­lené, no čím sú za­dané dl­h­šie, tým me­nej im chĺpky va­dia!

Pia­tok 22.00

Pre slo­bodnú čas vy­ra­ziť do baru vy­vet­rať hlavu, a pre za­danú čas, kedy si s po­lo­vič­kou po dl­hom týždni ľahne na gauč s piz­zou a te­le­víz­nym ovlá­da­čom v ruke.

Večné otázky

Slo­bodná po­čúva od oko­lia len jednu: Máš už fra­jera? A tá za­daná po­zná tiež len jednu otázku: Kedy bude svadba?

zdroj: Photo by DE­SIG­NE­CO­LO­GIST on Unsp­lash.com

Stra­vo­va­cie ná­vyky

Aj keď sa ženy dr­žia, vo vzťahu si ča­som pre­stanú dá­vať po­zor na svoj je­dál­ni­ček. Je ve­decky do­ká­zané, že za­mi­lo­vaní ľu­dia si spo­ločné jedlo oveľa viac vy­chut­ná­vajú. Za­tiaľ čo slo­bodné majú ten­den­ciu dá­vať si na stravu väčší po­zor.

Al­ko­hol vs. zdravý rozum

Ve­čer s ka­moš­kami a ví­nom v ruke. Slo­bodné ženy si ho uží­vajú a po­pí­jajú, koľko vlá­dzu (ob­čas aj ne­vlá­dzu). Tie za­dané už po pr­vom po­hári mys­lia na to, kedy by mali skon­čiť, aby sa ná­ho­dou pred svo­jou po­lo­vič­kou ne­skôr ne­han­bili.

Komentáre