Prečo sa dnešné vzťahy kon­čia tak skoro?

Nájsť si „nie­koho“ dnes nie je prob­lém. So­ciálne siete a zo­znamky sú plné ľudí, ktorí k sebe hľa­dajú druhú po­lo­vičku. No tak ako všetko v dneš­nej dobe aj vzťahy sú veľmi rýchle. Rýchlo sa za­mi­lu­jeme, in­tímne zblí­žime, dáme do­kopy a rov­nako rýchlo sa aj roz­chá­dzame. Veci nech­ceme opra­vo­vať, veď jed­no­duch­šie je ich rovno vy­me­niť za nové. Rov­nako to platí aj na vzťahy. Dô­vo­dom, prečo to je tak, je možno fakt, že dobre ne­po­známe člo­veka, s kto­rým cho­díme.

Jasné, zis­tila si si o ňom zá­kladné veci, kto­rými sa pre­zen­tuje na ins­ta­grame alebo fa­ce­bo­oku, sta­čili ti dve-tri rande a mala si po­cit, že ho po­znáš. Po me­siaci, dvoch alebo pia­tich si za­čala zis­ťo­vať, že tvoj drahý asi nie je taký, ako sa na prvý po­hľad zdal. A práve preto, je dô­le­žité hneď zo za­čiatku zis­tiť as­poň zá­kladné in­for­má­cie o člo­veku, s kto­rým sa chys­táme bez­hlavo vtr­hnúť do vzťahu. A že ti je blbé byť hneď taká zve­davá? Rad­šej te­raz, ako mať o pol roka zlo­mené srdce.

Preto ti pri­ná­šam otázky, ktoré by si sa mala svojho čerstvého par­tnera opý­tať, aby si zis­tila, či sa vaše ná­zory na dô­le­žité veci zho­dujú.

zdroj: Image by StockS­nap from Pi­xa­bay
 1. Je niečo, čo by si vo svo­jom ži­vote zme­nil? Ak áno, čo je to?
 2. Čo po­va­žu­ješ sa svoju naj­sil­nej­šiu stránku?
 3. Aké sú tvoje na­jot­rav­nej­šie zloz­vyky?
 4. Ako vní­maš svoju ro­dinu? Do­ká­žeš sa spo­ľa­hnúť na ro­di­čov a zá­leží ti na tom, čo ro­bia a ako sa majú?
 5. Ako sa tvoj otec správa k mamke?
 6. Keby si si mal vy­brať me­dzi dob­ro­druž­ným vý­le­tom do hôr a do­vo­len­kou v lu­xus­nom re­zorte, čo by si si vy­bral?
 7. Je niečo, čo vo svo­jom ži­vote ľu­tu­ješ a uro­bil by si to inak?
 8. Pod­vie­dol si nie­kedy svoju par­tnerku?
 9. Si spo­kojný s tým ako vy­ze­ráš?
 10. Baví ťa práca, ktorú ro­bíš alebo sa ešte stále hľa­dáš?
 11. Ak by ti na­vrhli dva­krát vyšší plat 1000 km od do­mova, od­išiel by si?
 12. Čo je tvo­jou naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou v ži­vote?
 13. Akú hudbu a filmy pre­fe­ru­ješ?
 14. Ná­zov knihy, ktorá ťa in­špi­ro­vala.
 15. Si ve­riaci? Ak nie, tak ve­ríš nie­čomu?
 16. Do­ká­žeš od­púš­ťať alebo si zás­tan­com: „aké po­ži­čaj, také vráť“
 17. Vieš si pred­sta­viť byť do konca ži­vota s jed­nou že­nou?
 18. Chceš mať deti? Ak áno tak koľko?
 19. Aký máš ná­zor na jed­no­rá­zovky?
 20. Tr­píš ne­ja­kou zá­vis­los­ťou?
 21. Aký máš ná­zor na so­ciálne siete?

Možno sa ti tieto otázky zdajú ne­pod­statné, no ich od­po­ve­ďami do­ká­žeš zis­tiť na­ozaj veľa. Nauč sa čí­tať me­dzi riad­kami a spá­jať sú­vis­losti. A ak sa už v da­nom vzťahu na­chá­dzaš dl­h­šie, no ne­poz­náš od­po­vede na tieto otázky, ni­kdy nie je ne­skoro. Je zau­jí­mave zis­tiť, ako tvoj chlap roz­mýšľa, tak smelo do toho.

Komentáre