Ľud­ské sprá­va­nie a emó­cie sú pre nás stále tak tro­chu zá­ha­dou, no na­priek tomu exis­tujú fakty, ktoré ti chá­pa­nie ľudí tro­chu uľah­čia. Pri­ná­šame ti nie­ktoré z nich, ktoré by si mal ur­čite ve­dieť.

V mno­hých ve­ciach sa lí­šime a ne­exis­tuje žiadny vše­obecne platný vzo­rec, ktorý by do­ká­zal pred­po­ve­dať sprá­va­nie ľudí, no na­priek tomu máme stále niečo spo­ločné. Veci tý­ka­júce sa na­šej mysle, spo­mie­nok ale aj sprá­va­nia sú často in­di­vi­du­álne no to ne­zna­mená, že ne­exis­tujú aj také, ktoré sú vše­obecne platné pre nás všet­kých a ur­čite ťa prek­va­pia.

thoughtcatalog.com

thought­ca­ta­log.com

1. Ľu­dia sú šťast­nejší, keď sú za­nep­ráz­dnení.

2. Šťas­tie, zlosť, smú­tok, strach, zne­chu­te­nie a prek­va­pe­nie je len šesť emó­cií, ktoré sú vy­jad­rené uni­ver­zálne.

3. Čo­ko­láda do tela uvoľní rov­naké che­mické látky ako za­mi­lo­va­nosť.

4. Ľu­dia sú úp­rim­nejší, keď sú una­vení.

5. Dvad­sať se­kun­dové ob­ja­tie uvoľní do tvojho tela látky, ktoré za­ria­dia, že ve­ríš člo­veku, s kto­rým sa ob­jí­maš.

tumblr_okic9l4aI01qcuggyo1_1280

tum­blr.com

6. Štú­die pre­uká­zali, že strata te­le­fónu vy­volá pa­nický zá­chvat po­rov­na­teľný s mo­men­tom pred smr­ťou.

7. Ľu­dia sú lo­gic­kejší, keď roz­mýš­ľajú v cu­dzom ja­zyku.

8. U žiad­neho sle­pého člo­veka sa ni­kdy ne­pre­ja­vila schi­zof­ré­nia.

9. Žiaci stred­ných škôl vy­ka­zujú rov­naký stu­peň úz­kosti ako bežný psy­chiat­rický pa­cient v 50. ro­koch.

girl-in-water

thought­ca­ta­log.com

10. Mo­zog po­ci­ťuje od­miet­nu­tie ako bo­lesť.

11. Naša my­seľ sa ču­duje pri­bližne 30% času.

12. Tvoje naj­živ­šie spo­mienky sú prav­de­po­dobne ne­správne.

13. Aj prostá ilú­zia po­kroku nás mo­ti­vuje.

Victor-Torres-comfort-zone-800x400

pe­xels.com

14. Zá­vis­losť na in­ter­nete môže byť za­ra­dená do zo­znamu men­tál­nych cho­rôb.

15. Ne­do­kážme ro­biť viac vecí sú­časne.

16. Naše pod­ve­do­mie vie všetko ako prvé.

17. Do­ká­žeme sa zblí­žiť len s asi 150 ľuďmi.

18. Keď spo­mí­name na niečo, čo sa stalo v mi­nu­losti, v sku­toč­nosti spo­mí­name len na po­sled­ný­krát, keď sme na to mys­leli.

19. Malé od­seky textu si za­pa­mä­táš rých­lej­šie.

dxy

pin­te­rest.com

20. Spo­mienky sa ča­som skres­ľujú a každý člo­vek má naj­me­nej jednu fa­lošnú spo­mienku.

21. Ľu­dia s níz­kym se­ba­ve­do­mím sa často stá­vajú ty­ranmi.

22. Až 80% kon­ver­zá­cií tvo­ria sťaž­nosti.

23. Ľu­dia, ktorí sa ve­nujú dob­ro­voľ­níc­tvu sú spo­koj­nejší so svo­jím ži­vo­tom.

24. Náš mo­zog je kre­a­tív­nejší, keď sme una­vení.

25. Vzťahy sú pre zdra­vie dô­le­ži­tej­šie než cvi­če­nie.

102

Komentáre