Každá z nás to po­zná.

Mys­lím to ob­do­bie, kedy nám niečo na nie­kom ne­sedí.

Sna­žíme sa ana­ly­zo­vať člo­veka, pý­tať sa otázky, ale naša in­tu­ícia nám niečo ho­vorí.

A ak si si aj na­priek tomu ne­istá.

Tu je pár dô­vo­dov, kedy sa ne­mu­síš báť.

zdroj: fre­e­pik.com
 1. Vtedy, ak sa na teba usmeje, keď roz­prá­vaš o bláz­nov­stvách, ktoré si za­žila. Vtedy ak vie, že sa niečo deje a ne­musí sa ani pý­tať. Vidí ti to v očiach aj vtedy, ak sa sna­žíš okla­mať oko­lie.
 2. Vtedy, ak stojí pri tebe, ak si nervná, šťastná.
 3. Vtedy, ak sa ti snaží po­môcť vy­rie­šiť otázky, na ktoré ne­poz­náš od­po­vede.
 4. Máš s ním spo­je­nie, kto­rému tak cel­kom ne­ro­zu­mieš, ale je tam me­dzi vami.
 5. Vieš, že ho ne­cháš vkro­čiť do tvojho sveta, aj keď máš ur­čité obavy.
 6. Vtedy, ak máš po­cit, že ste si po­dobní.
 7. Ve­ríš mu aj vtedy, ak ťa sklame.
 8. Verí v teba i vtedy, ak ti ne­ve­ríš v seba.
 9. Po­zná tvoje obavy, to čoho sa bo­jíš a ako ne­máš rada nie­ktoré veci.
 10. Jeho do­tyk, hoci len ob­ja­tie, ťa lieči.
 11. Na­učil ťa, že je v po­riadku mi­lo­vať znovu.
 12. Jeho šťas­tie je tvo­jím šťas­tím a po­sledná vec, ktorú by si chcela je ho stra­tiť.
 13. Je to nie­kto, pre koho by si spra­vila ho­cičo.
 14. Nie­kto, kto ťa ne­od­su­dzuje, pre­tože žije v prí­tom­nosti.

Ak náj­deš ta­kého člo­veka ni­kdy to ne­po­kaz! Títo ľu­dia sú vzácni 🙂

Komentáre