„Kto ni­kdy ne­bol die­ťa­ťom, ni­kdy sa môže stať do­spe­lým.“

„Zrkadlo je môj naj­lepší ka­ma­rát, pre­tože keď pla­čem, ni­kdy sa mi ne­bude smiať.“

„Zau­jí­mam sa o bu­dúc­nosť, pre­tože chcem v nej pre­žiť zvy­šok svojho ži­vota.“

„Mla­dosť by bola taká krásna doba, keby však prišla ne­skôr v ži­vote.“

Re­ady for sum­mer! How about you? ☀️☀️☀️😅 #he­at­wave #ca­ni­cule #mo­dern­ti­mes

A post sha­red by Char­lie Chap­lin (@char­lie­chap­li­nof­fi­cial) on

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

„Ži­vot by bol fan­tas­tický, keby Vám ľu­dia dali po­koj.“

„Sku­točný cha­rak­ter muža sa ukáže vtedy, keď sa opije.“

„Ži­vot môže byť nád­herný, keď sa ho ne­bo­jíte.“

„Nič na tomto svete nie je tr­vácne. Ani naše utr­pe­nie.

The #Chap­lin of­fice is now on @ins­ta­gram! #char­lie­chap­lin

A post sha­red by Char­lie Chap­lin (@char­lie­chap­li­nof­fi­cial) on

„Deň bez smie­chu je pre­már­nený deň.“

„Ke­dy­koľ­vek chceš, si voľný ako vták. Pa­mä­taj.“

„Mla­dosť je hod­nota, ktorá sa vy­tráca kaž­dým dňom.“

„Prí­liš veľa mys­líme a prí­liš málo cí­time. Viac ako stroje po­tre­bu­jeme ľud­skosť. Viac ako rozum po­tre­bu­jeme lás­ka­vosť a mier­nosť. Bez toho zvl­číme a stra­tíme všetko.“

Komentáre