Nájsť tam vonku toho pra­vého je na­ozaj ob­tiažne. Ako teda spoz­náte, že muž, s kto­rým ste, je pre vás na­ozaj ten pravý? Nuž, týchto 11 zna­kov by vám to malo na­šep­kať.

V tomto svete pl­nom ľudí je na­ozaj ťažké nájsť presne tú osobu, ktorá by bola schopná uspo­ko­jiť po­treby vášho srdca a duše. Ak na nie­koho ta­kého na­tra­fíte, ko­nečne náj­dete aj po­cit šťas­tia, ktorý nemá ob­dobu. Nie­kedy môže byť ta­kéto hľa­da­nie ná­ročné a môže tr­vať aj roky. Ob­čas sa zase stane niečo, čo vášmu vzťahu bráni. Takže, aký je vlastne ten re­cept na do­ko­nalý vzťah? Ako viete, že osoba, s kto­rou cho­díte, je na­ozaj pre vás tá pravá?

everton-vila-139333 (1)

unsp­lash.com

Vždy vás chváli a ho­vorí o va­šich úspe­choch

Ak do­sta­nete v práci lep­šie miesto, alebo len na­prí­klad vy­hráte oby­čajné lís­tky na kon­cert, ne­môže odo­lať tomu, aby to všet­kým veľ­ko­dušne ozná­mil, a to ešte pred tým, než vô­bec za­čnete roz­mýš­ľať o tom, či sa o tom zmie­nite vy. Jed­no­du­cho je to kvôli tomu, že je to pre neho dô­le­žité – na­ozaj dô­le­žité.

Je va­ším ry­tie­rom aj po tých všet­kých ro­koch, čo ste spolu

Aj keď už ste spolu dl­hší čas, stále je pre vás ochotný uro­biť také tie malé ry­tier­ske veci, ako na­prí­klad to, že vás od­ne­sie na ru­kách až ku dve­rám, pre­tože vás bo­lia nohy z no­se­nia to­pá­nok na vy­so­kom pod­pätku, a ne­mô­žete už prejsť ani krok.

Ne­snaží sa vás zme­niť

Vie o va­ších chy­bách. Vie o tom, že ste ne­po­riad­nej­šia ako on, a že máte vo ve­ciach väčší bor­del. Je vy­spo­ria­daný s tým, že chcete mačku či iné zvie­ratko alebo s tým, že ne­viete veľmi va­riť. Ale to všetko, a všetko os­tatné, je preňho úplne v po­riadku.

pexels.com

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Chý­bate mu

Nie, nie je to len taká sladká prázdna frá­zička, ktorá sa vždy roz­práva. Je to sku­točná re­a­lita, ak ste sa na­vzá­jom ne­vi­deli po dl­hší čas.

Mô­žete pred ním pla­kať bez toho, aby ste sa cí­tili trápne

Vie, kedy sa má o vás po­sta­rať či kedy po­tre­bu­jete ute­šiť. Vždy vás do­káže pod­po­riť a dať vám tú správnu radu, ktorú po­tre­bu­jete po­čuť.

Keď sa vaši pria­te­lia sťa­žujú na svo­jich par­tne­rov, ne­máte čím pris­pieť

Ke­dy­koľ­vek sa vaše pria­teľky či pria­te­lia roz­ho­vo­ria o rôz­nych prob­lé­moch, ktoré ich su­žujú, vy ste ti­cho. Jed­no­du­cho sa ne­stre­tá­vate s ta­ký­mito ba­nál­nymi a ne­zmy­sel­nými  ťaž­kos­ťami, pre­tože si do­ko­nale roz­umiete.

unsplash.com

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Je v blíz­kom vzťahu s va­šou ro­di­nou a tak­tiež si dáva po­zor na to, aby ste boli aj vy v dob­rom vzťahu s tou jeho

Nemá prob­lém s tým, keď k vám nie­kto príde na náv­števu. Bez vá­ha­nia za­volá vášho otca či ba­bičku. A tak­tiež je úplne v po­riadku, ak pôj­dete na na­ro­de­ni­novú oslavu jeho brata, aj keď tam práve váš vy­vo­lený ne­bude.

Vaši pria­te­lia sú aj jeho pria­te­lia

A on sa o nich stará. Ak má nie­ktorí z va­šich pria­te­ľov nie práve naj­lepší deň, na­vrhne vám, aby ste išli k nemu, po­zvali ho ku vám či vy­mys­leli ne­jaký spo­ločný prog­ram. Alebo na­prí­klad, ak by ste sa už dlho o nie­kom ne­zmie­nili, opý­tal by sa, ako sa má a ako sa mu darí.

Chápe, že sa nie­kedy hne­váte

Tak­tiež chápe, že všetci sme len ľu­dia a do­ká­žeme sa uzmie­riť a uro­biť za všet­kým veľkú hrubú čiaru. Je­diná vec, ktorá ho trápi je tá, že ste roz­ru­šená, a on si praje aby ste sa zas cí­tili dobre.

pexels.com

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Po­vie vám, len tak, z ni­čoho nič, že ste nád­herná

A do­konca to do­káže po­ve­dať aj vo chví­ľach, keď vô­bec nie ste upra­vená, máte roz­cu­chané vlasy a na­miesto zvod­ných šiat máte ob­le­čené staré vy­ťa­hané tričko a tep­láky.

Mô­žete ro­biť všetko spo­ločne, bez toho, aby ste sa há­dali

A to zna­mená to, že na­prí­klad váš spo­ločný vý­let sa ne­pre­mení hneď na ka­ta­strofu a to ešte len pri oby­čaj­nom ba­lení.

Ale pa­mä­tajte na to, že vzťah je oboj­stranný pro­ces. Ne­mali by ste oča­ka­váť úžasné a ne­uve­ri­teľné veci len od vášho muža. Sna­žiť sa mu­síte obaja. Aj vy ho mu­síte pod­po­ro­vať rov­na­kým spô­so­bom naj­viac, ako je to len možné.

102zdroj: bright­side.me

Komentáre