Petra Toth, ta­len­to­vaná šper­kárka a di­zaj­nérka, ktorá je na slo­ven­skom trhu už dl­hší čas a ohro­muje nás svo­jou au­ten­tic­kou tvor­bou.

Petra vo svo­jej tvorbe po­u­žíva pô­vodné slo­van­ské or­na­menty a pre­tvára ich do -so­fis­ti­ko­va­nej sú­čas­nej tvorby. Vy­chut­naj si náš vi­deo-roz­ho­vor so sym­pa­ťáč­kou, ktorá sa riadi hes­lom: „Člo­vek bez úcty k tra­dí­ciám je ako strom bez ko­re­ňov, naj­menší ná­por ho ľahko vy­trhne z pod­staty“ 

 

Komentáre