Za­tiaľ, čo každý chlap má jednu ženu čo ho mi­luje, ty máš stovky, čo ťa opľuje. Ko­nečne aj tá druhá po­cho­pila, čo si ani ty o sebe ne­ve­del, ale vďaka to­muto článku máš šancu, aby si sa to do­zve­del.

Bola som do teba za­mi­lo­vaná, ale te­bou ne­mi­lo­vaná. Bola som tvoja a ty si bol všet­kých iných žien, strá­cala som sa v mi­li­óne ich mien. Žila som te­bou, za­tiaľ čo ty si bol vždy rad­šej s inou. Za te­bou od­chá­dzali mi všetky moje myš­lienky, kde sa pre­hrá­vali naše spo­mienky. Dala by som za teba a pre teba všetko, no ty kla­mal si ma sladko. Dnes tak pí­šem tieto riadky, že bez teba sú mi všetky dni sviatky.

eli­te­daily.com

Zis­tila som, že nie si muž, ale chlap­čiatko. O teba sa treba sta­rať ako o die­ťatko. Mys­lel si si, že už iného si ne­náj­dem, že by ne­pri­šiel deň, kedy ťa za­vrh­nem. Vy­ho­vo­val ti môj lu­xus, čo som ti vždy po­skytla, ale zha­dzo­val si ma pri pr­vej mož­nosti, čo sa ti vy­skytla. Sám so se­bou si mal prob­lém, lebo kom­plex bol tvoj odev a za­sle­pená som nez­ba­dala, že nie si ma ho­den. Takže dnes ťa po­zdra­vu­jem, celá rada, že už ťa ne­mi­lu­jem. Mal si pravdu, že o ta­kého ako ty už ne­za­kop­nem, lebo ta­kému ne­dala by som už svoje lono, lebo pre mňa toto už nie je ono. Ne­ve­rím, že nie­kedy do­spe­ješ, lebo typ ako ty sa už ne­zmení. Ľu­tu­jem ženu, čo bude s te­bou v jed­nom zá­zemí.

Dnes pí­šem slová, ktoré mi pre teba zo­stali, že si oby­čajný kla­már, že si lásku ne­vní­mal – viac pod­vá­dzal. A srdce, čo si mu­čil a pod­ce­nil, si pre tvoje ne­šťas­tie – iba zo­sil­nil. Dnes usmiala by som sa ti do tváre, lebo je­diný, čo sa môže han­biť si ty, že si si ne­vá­žil niečo, čo sa vo­lalo: „My“. Takže kľudne si rob čiarky v tvo­jom diev­čen­skom zo­zname, nech ťa všetky skvelo spo­známe. Pre­tože je možné, že raz zo­sta­neš sám, ako ten slávny pán, čo si mys­lel, že keď zlomí srd­cia žien, bude král. A vtedy po­cho­píš, ako lahko si svoje šťas­tie za­ho­díš.

A zlatko? Už te­raz veľa veci ne­vrá­tiš.

Komentáre