Do po­roty sú­ťaže FIT LE­A­DER za­sadne aj ma­na­žérka ta­neč­nej školy Ri­ver­park Dance School, Zu­zana Ka­du­ková.

Zá­kla­dom úspe­chu je pre­ko­nať le­ni­vosť

Tan­cuje už od roku 1999. Ta­nec ju po­hl­til na­toľko, že sa mu za­čala ve­no­vať aj sú­ťažne. Uve­do­mila si, že sa to­muto chce vo svo­jom ži­vote ve­no­vať a v roku 2003 za­čala pô­so­biť aj ako tré­nerka a cho­re­o­grafka.

Svoje ta­nečné vzory ne­mala, nemá a myslí, že ani ne­bude mať. Ako ho­vorí: „Vzory sú všetci tí, ktorí mi­lujú ta­nec tak ako ja…“

Úspe­chy ju každý deň po­sú­vajú o krok vpred

Má pri­bližne 18 po­há­rov, na ktoré sadá prach a zo­pár me­dailí a dip­lo­mov. Ale o tom podľa nej ta­nec vô­bec nie je a tí, čo to tak berú, podľa nej nie sú ta­neč­níkmi. Zú­čast­nila sa množ­stva ško­lení a sú­ťaží a stala sa Maj­ster­kou Slo­ven­skej re­pub­liky v disko dance v roku 2006 v Šali, zís­kala 5. miesto na Maj­strov­stvách Európy v Pros­tějove v roku 2006, v roku 2007 sa do­stala do fi­ná­lo­vej de­siatky na sú­ťaži Ta­neč­ník roka 2007 ako je­diná Slo­venka a mnoho ďal­ších.

Po­zva­nie do sú­ťaže FIT LE­A­DER

Týmto po­zýva všet­kých tré­ne­rov do sú­ťaže FIT LE­A­DER, kde máte mož­nosť pre­ja­viť svoj ta­lent a zvi­di­teľ­niť seba a svoju prácu.

Zuzka sa ne­dávno ob­ja­vila aj v na­šom ta­neč­nom vi­deu, kde ti pred­sta­vila ta­nec Emo­tion in Mo­tion.

Ta­nečné vi­deo si mô­žeš po­zrieť TU 🙂

FITLEADER_Cover_photo_cierna

Komentáre