Mám dobré srdce a som in­te­li­gentná… Tak prečo som do­pekla sama?!

„Ne­zá­leží mi na tom, ako vy­ze­ráš,“ po­vie muž, no slintá ako Pav­lov pes pri po­hľade na dl­ho­nohú blon­dínu. No ak opo­me­nieme krát­ko­dobé vzpla­nu­tie, ktoré núti mu­žov roz­ši­ro­vať svoju ge­ne­tickú in­for­má­ciu, muži na­ozaj oča­ká­vajú niečo viac, než len do­ko­nalý vý­zor. Týchto 11 vlast­ností je to, čo na­ozaj hľa­dajú, ak im ide o vážny vzťah a nie o „jed­no­no­covku“.

Mnoho žien sa trápi, prečo si stále ne­našlo nor­mál­neho par­tnera. Via­ceré štú­die uka­zujú, že so stú­pa­jú­cim ve­kom šance nájsť toho „pra­vého“ akosi kle­sajú. Preto mnohé se­dia skla­mane pred mo­ni­to­rom po­čí­tača, dú­fa­júc, že ten­to­krát už na in­ter­ne­to­vej zo­znamke nájdu nie­koho po­u­ži­teľ­ného. Tak po čom vlastne muži na­ozaj tú­žia?

1# Aby sa o seba sta­rala

Žena, ktorá si je ve­domá svo­jej vlast­nej hod­noty, zís­kava kre­dity na­vyše. Vie, čo je pre ňu dobré a ne­ne­chá sa ni­kým zma­ni­pu­lo­vať. Po­zná svoju hod­notu a to sa ráta viac, než čo­koľ­vek os­tatné. Preto ak sa skry­jete za nic­kom Skla­mane_srdce, okam­žite o sebe dáte ve­dieť, že nie ste na tom so se­ba­ve­do­mím práve naj­lep­šie.

#2 Cíti sa po­hodlne vo vlast­nej koži

Vie, že je oby­čaj­ným člo­ve­kom a preto sa tak be­rie. Cíti sa prí­ťaž­livo a spo­kojne, aj keď ne­dis­po­nuje ne­re­ál­nymi te­les­nými pro­por­ciami špič­ko­vých mo­de­liek, ktoré žijú len na du­se­nej ze­le­nine. Stará sa o seba, no ne­píli mu­žovi na pr­vom rande uši s tým, že ka­ló­rie na­vyše sú de­sivé.

#3 Je ne­zá­vislá

Ne­hľadá spon­zora či „otecka,“ ktorý ju bude vy­cho­vá­vať a dá­vať jej vrec­kové. Vie sa o seba po­sta­rať. Svoje re­žijné ná­klady si vie za­pla­tiť aj sama a ne­stratí sa v najb­liž­šej sa­mo­ob­sluhe. Ne­hľadá nie­koho, kto by ju za­chrá­nil, ale rov­no­cen­ného par­tnera. A tak by to malo byť!

pi­xa­bay.com

#4 Nie je za­me­raná len na seba

Ne­roz­práva len o sebe, ale do­káže po­čú­vať aj os­tat­ných. Je ot­vo­rená, ko­mu­ni­ka­tívna a re­špek­tuje muža ako par­tnera, nie­len ako imi­džový do­pl­nok.

#5 Ne­vy­vo­láva dra­ma­tické si­tu­ácie

Nie­ktoré ženy jed­no­du­cho drámu mi­lujú. Sú to ro­dené hys­terky, ktoré ve­ria, že plač, škrí­pa­nie zu­bami a tr­ha­nie vla­sov pat­ria ku kaž­do­den­ným ri­tu­álom zdra­vého vzťahu. V sku­toč­nosti však mu­žov ne­vie vy­to­čiť nič viac, ako práve žen­ské slzy. Ne­ve­dia, ako majú re­a­go­vať a zne­is­ťuje ich to. A nie­ktoré ženy z toho ťa­žia. Sa­moz­rejme, aj ide­álna par­tnerka plače, no ne­vy­vo­láva si­lou-mo­cou drámu a na­pä­tie.

#6 In­špi­ruje muža, aby sa stal lep­ším, ako je

Nie, nechce zme­niť par­tnera. Ona ho vidí v tom naj­lep­šom svetle, „ne­bu­ze­ruje“ ho a práve tým, že v ňom vidí lep­šieho člo­veka, sa ním muž aj stáva. Dob­ro­voľne. Veď ni­kto nechce byť po­zadu za ide­ál­nou par­tner­kou. ?

#7 Kon­flikty rieši s chlad­nou hla­vou

Všetci sa raz za čas do­sta­neme do kon­fliktu. Taký už býva svet. Ale ne­treba ja­čať a po­sie­lať na všet­kých pe­kelnú síru. Treba si udr­žať nad­hľad a všetko, čo sa deje, vy­rie­šiť vecne, bez zby­toč­ného ci­to­vého za­far­be­nia, ktoré nám len zby­točne be­rie ener­giu.

#8 Je ot­vo­rená iným ná­zo­rom a mož­nos­tiam

Ne­trvá tvrdo­šijne na svo­jom. Vie, že svet nie je len biely, ale že sa skladá z ti­sí­cov od­tie­ňov si­vých (po­no­žiek). Ak je ot­vo­rená dis­ku­sii, tak klo­búk dole. S ta­kou ba­bou by chcel zo­star­núť snáď každý muž!

#9 S in­ti­mi­tou to myslí vážne

Muž vy­cíti, keď je pri­pra­vená na ďalší krok. Ten na­stane po zre­lej úvahe, „ne­robí dra­hoty“, aby ma­ni­pu­lo­vala. Nie je to však ani dievča na jednu noc, keď bude pri­pra­vená, jed­no­du­cho to dá to na­javo.

pi­xa­bay.com

#10 Snaží sa za­cho­vať po­zi­tívny do­jem

Rad­šej po­čúva než ho­vorí, a i keď sa ne­vnu­cuje, predsa len za­chová silný do­jem. Ide z nej múd­rosť a vnú­torná sila osob­nosti. Po­zná svoju hod­notu a v kaž­dom oka­mihu ži­vota si jej je ve­domá. Ide však o zdravé se­ba­ve­do­mie, nemá to nič spo­ločné so žiad­nou pa­to­lo­gic­kou úchyl­kou.

#11 Jej par­tner vie, že vy­hral hlavnú cenu v tom­bole

Pri ta­kejto žene by sa sprá­val ako „chra­púň“ len na­ozaj­stný „chra­púň“. In­te­li­gentný muž by ďa­ko­val ne­be­siam, že mu do cesty po­slali práve ta­kúto ženu. A urobí všetko preto, aby si ju udr­žal.

Ak toto čí­tajú lás­kou skla­mané ženy, môžno po­cho­pia, že nie­kde ro­bia chybu. V pr­vom rade má­lo­ktorý muž chce pri sebe ženu, ktorá za­nev­rela na celý svet, však?

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity

Komentáre