Viete, čo mô­žete ča­kať od vzťahu s alfa že­nou?
Ide to­tiž o ženu, ktorá je iná, ako všetky os­tatné. Je vý­ni­močná, je­di­nečná, a hlavne – uve­do­muje si svoju hod­notu. To však ne­zna­mená, že pri sebe ne­pot­re­buje muža. Práve na­opak, ak na­trafí na toho “pra­vého”, mi­luje z ce­lého svojho srdca. Od svojho par­tnera však po­tre­buje týchto 10 vecí. 

#1 Dy­na­mický ži­votný štýl

Stag­ná­cia je ve­cou, ktorú úp­rimne ne­ná­vidí a ne­do­káže ju vy­stáť. Ne­us­tále po­tre­buje na­pre­do­vať a roz­ví­jať sa. Má sny, má plán a ne­bojí sa tvr­dej práce. Je dô­le­žité, aby jej par­tner vlá­dal dr­žať jej tempo. Ak za­čne prí­liš za­os­tá­vať, bude sa s ním mu­sieť roz­lú­čiť.

#2 Ne­zá­vis­losť

Alfa žena je ne­zá­vislá a presne ta­kým musí byť aj jej par­tner. Ne­zá­vislý musí byť ako psy­chicky, tak aj fi­nančne. Musí mať zdravé ego, svoj vlastný ná­zor a plány do bu­dúc­nosti. Pred­stavu, že by sa na nej len “pri­ži­vo­val”, by ne­zniesla.

pe­xels.com

#3 Po­zi­ti­vitu

Ak je muž ako cho­diaci čierny mrak, vo všet­kom a na kaž­dom vidí len to zlé a prob­lémy ne­po­va­žuje za prí­le­ži­tosti, ale za krivdu, nemá u nej žiadnu šancu.

#4 Slo­bodu

Ak sa pri nej muž zmení na “stí­hačku”, bude žiar­liť na kaž­dého a na všetko a ne­dop­raje jej do­sta­tok osob­ného pries­toru, ktorý ona tak ne­vy­hnutne po­tre­buje, dlho s ním na­ozaj ne­vy­drží.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#5 Kon­štruk­tívnu kri­tiku

Za­tiaľ čo nie­ktoré ženy po­tre­bujú ne­us­tále po­čú­vať, aké sú do­ko­nalé, alfa žena je pres­ným opa­kom. Ne­ná­vidí, keď má nie­kto na­sa­dené ru­žové oku­liare. Ak jej par­tner ne­do­káže po­skyt­núť kon­štruk­tívnu kri­tiku a spätnú väzbu na veci, kto­rým ve­nuje svoj čas a všetko vidí ako skvelé a do­ko­nalé, ne­po­va­žuje ho za rov­no­cen­ného par­tnera.

#6 Vý­zvy

Áno, každá alfa žena má rada vý­zvy, nech sa už tý­kajú čo­ho­koľ­vek. Jej par­tner musí byť jej mo­ti­vá­ciou a zdro­jom jej in­špi­rá­cie, nie jej prí­ves­kom. Inak sa za­čne čo­skoro nu­diť a za­čne voči nemu byť ľa­hos­tajná.

pe­xels.com

#7 Zmy­sel pre hu­mor

“Tried­nych ša­šov” na­ozaj ne­musí, no jej par­tner sa ne­za­obíde bez in­te­li­gent­ného zmyslu pre hu­mor. Neb­ráni sa ani sar­kazmu, uve­do­muje si však, že mnohí ľu­dia tento po­jem vy­uží­vajú, aby ním za­kryli to, že sa ne­ve­dia sprá­vať.

#8 Ro­man­tiku

Alfa žena je v pr­vom rade stále žena. Cit­livá, zra­ni­teľná a ro­man­tická. Po­tre­buje ob­ja­tia, nežné bozky a po­hla­de­nia. Bez nich predsa ne­fun­guje žia­den vzťah.

#9 Dô­veru

Rov­nako vie, že bez dô­very ešte ni­kdy žia­den vzťah ne­fun­go­val. Ak vidí jej par­tner v kaž­dom mu­žovi len po­ten­ciálnu hrozbu, vie, že má značné prob­lémy so svo­jím se­ba­ve­do­mím a uteká kade ľah­šie.

#10 Schop­nosť ro­biť kom­pro­misy

Sa­moz­rejme, sú veci, v kto­rých je rázna, ale rov­nako vie, že ak majú obe strany zá­u­jem, vždy sa dá nájsť kom­pro­mis – v čom­koľ­vek. Na to však po­tre­buje par­tnera, ktorý bude kom­pro­mi­som tak­tiež prí­stupný a ne­bude chcieť vzťah dr­žať len vo svo­jich vlast­ných ru­kách.

zdroj: bright­side

Komentáre