„Nájsť lásku ne­zna­mená nájsť do­ko­nalú osobu, ale na­učiť sa ne­do­ko­na­lého vi­dieť do­ko­na­lým.“

„Otec mi ke­dysi po­ve­dal: Pa­mä­taj, že ak chceš uro­biť niečo dobré, ni­kdy neh­laď na okol­nosti. Proste to urob.“

„Moje ka­ma­rátky tú­žili byť v det­stve ba­letky. Ja som chcela byť upí­rom.“

„Mi­lu­jem ľudí, ktorí sa na nič neh­rajú. Sna­žím sa če­liť všet­kému a všet­kým priamo. Ak ni­koho ne­zra­níte, je to tá naj­lep­šia cesta.“
large

we­he­ar­tit.com

„Ne­mu­sím sú­pe­riť so že­nami, pre­tože cí­tia zo mňa, že som hrdá na všetky.“

„Ži ne­bez­pečne alebo neži vô­bec.“

„Tak, ako pre každú ženu, aj pre mňa je dô­le­žité mať par­tnera, ktorý ma v pr­vom rade ocení ako matku.“

„Buď sta­točná, buď smelá, buď voľná.“

large

we­he­ar­tit.com

„Dú­fam, že nie­kto vidí ďa­lej, ako za te­to­va­nia. Dú­fam, že nie­kto vidí moju úp­rim­nosť.“

„V mi­nu­losti som veľa faj­čila, pila a tr­pela ne­spa­vos­ťou. Tak ako každý nor­málny člo­vek, aj ja som bola ne­vy­rov­naná.“

Komentáre