O tom, že kú­sok iró­nie a sar­kazmu drieme v kaž­dej z nás niet po­chýb. Roz­diel je len v tom, že nie­ktoré sa ne­boja po­ve­dať to na plné ústa a iné ostá­vajú rad­šej ti­cho.

Dô­ka­zom, že ženy nie sú len jemné a cit­livé, ale ve­dia byť aj po­riadne zá­kerné a sar­kas­tické sú aj slo­ven­ské štu­dentky. Všetko sa za­čalo ako oby­čajný pro­jekt do školy. Diev­čatá si za­lo­žili stránku s náz­vom JA? SAR­KAS­TICKÁ?, na ktorý pub­li­kujú každý deň nie­koľko iro­nic­kých a sar­kas­tic­kých vý­ro­kov, ktoré vy­sti­hujú ich myš­lienky.

Z pro­jektu do školy sa ča­som stala pre diev­čatá zá­ľuba. Päť ši­kov­ných štu­den­tiek ne­zas­palo na vav­rí­noch a na stránke za­čalo pri­bú­dať stále viac prís­pev­kov. 

In­špi­rá­ciou im je kaž­do­denný ži­vot. Tvo­ria na zá­klade toho,s čím sa den­no­denne stre­tá­vajú. Po­zorne na­čú­vajú aj iným že­nám, práve preto sa v ich prís­pev­koch nájde ne­jedna z nás.

17191390_589841744539822_6523690851194131227_n 17264582_593160450874618_6297797312515812727_n 17309563_592361617621168_8766755065713792337_n 17103397_590102404513756_2052275189503546787_n 17426355_594756017381728_622088829323831184_n 17361665_593161174207879_1240953257578274269_n 17361537_592361380954525_8087478520765218129_n

Ak sa ti ta­káto tvorba páči a chceš diev­čatá pod­po­riť, daj im svoj lajk na ich FB stránke.


Foto: FB Ja? Sar­kas­tická?

Komentáre