To, že Pa­ríž je Mek­kou módy je vše­obecne známy fakt. Ja ti pri­ná­šam rady, ako ča­ro­vať s po­sta­vou tak, ako to ro­bia Pa­rí­žanky!

1) Pri­daj opa­sok!

Opa­sok pridá kaž­dému out­fitu šmrnc a vy­ťaží naj­viac z tvo­jej po­stavy. Je to asi naj­ľah­šia cesta ako pri­dať ob­le­če­niu žen­skosť a zdô­raz­niť pred­nosti.

2) Ver­ti­kálne pá­siky

Dáva to cel­kom zmy­sel, však? Ver­ti­kálne pá­siky opticky pre­dĺžia tvoju po­stavu a spra­via ťa tak štíh­lej­šou.

#ins­pi­ra­tion

A post sha­red by OOTD / INSPI / LI­FES­TYLE (@stre­ets­ty­lef­rance) on

3) Ob­leč si dlhý zvr­šok!

Naj­lep­šie svetlý. Platí tu to isté, čo pri pá­si­koch – bu­deš vyš­šia a zá­ro­veň štíh­lej­šia!

4) Dobré zvo­náče

Ver mi, do­kážu ro­biť s po­sta­vou zá­zraky. Pre­dl­žujú nohy a vy­vá­žia ši­roké či ne­rov­naké boky.

Ef­fort­less 👌 #stre­ets­tyle via @the­sar­to­ria­list

A post sha­red by INS­PO­CAFE OF­FI­CIAL (@ins­po­cafe) on

💥💥💥 @ro­cio0sorno

A post sha­red by INS­PO­CAFE OF­FI­CIAL (@ins­po­cafe) on

5) Za­vi­no­va­cia sukňa

Je to skvelá vec. Aj keď máš len čisto biele tričko, krásne zdô­razni tvoj pás.

@ma­ja­marko7

A post sha­red by Stre­ets­tyle Out­fits (@stre­ets­tyle__out­fits) on

6) Fa­rebne zlaď no­ha­vice s to­pán­kami!

Táto kom­bi­ná­cia vy­ča­ruje nohy až po zem. Hlavne ak zvo­líš tmav­šie farby, na­prí­klad tma­vo­modrú, ví­novú či kla­sickú čiernu.

@so­fi­ja­milo Check link in bio

A post sha­red by Stre­ets­tyle Out­fits (@stre­ets­tyle__out­fits) on

7) Dlhý šál alebo šatka

Týmto sú Pa­rí­žanky veľmi známe. Chceš byť šik ako ony? Pred od­cho­dom si omo­taj okolo krku dlhý šál alebo šatku a za­ru­čene bu­deš vy­ze­rať skvelo!

@that­so­tee Check link in hio

A post sha­red by Stre­ets­tyle Out­fits (@stre­ets­tyle__out­fits) on

8) Vezmi si no­ha­vice so zvý­še­ným pá­som a krátky top!

Táto kom­bi­ná­cia opäť pre­dĺži nohy a celú po­stavu, naj­lep­šie ak je vrch a spo­dok v kon­trast­ných far­bách.

@ja­ni­ne­wig­gert For shop­ping link in bio

A post sha­red by Stre­ets­tyle Out­fits (@stre­ets­tyle__out­fits) on

@po­se­an­dre­peat

A post sha­red by Stre­ets­tyle Out­fits (@stre­ets­tyle__out­fits) on

9) Obuj si lo­dičky s os­trou špič­kou!

Nie­len opä­tok, ale aj os­trá špička ti vy­čarí ne­ko­nečné nohy. Aj keď za cenu bo­ľa­vých cho­di­diel…

10) Ce­ruz­ková sukňa

Sukne, ktoré sia­hajú pod ko­lená li­cho­tia kaž­dému typu po­stavy. Na­vyše sú žen­ské a ele­gantné a ne­po­ka­zíš nimi ni­kdy nič, nech sa už jedná o akú­koľ­vek prí­le­ži­tosť!

@olivka_blog Check link in bio

A post sha­red by Stre­ets­tyle Out­fits (@stre­ets­tyle__out­fits) on

Pa­rí­žanky sú ce­lému svetu vzormi, keď reč príde k móde. Sú ned­ban­livo štý­lové, stále krásne a ele­gantné. In­špi­ruj sa aj ty tý­mito ra­dami a vy­ze­raj skvelo!

Komentáre