Tieto filmy ne­spája žiadna po­zi­tívna myš­lienka, ktorá vám zmení ži­vot. Je­diné, čo ich na­ozaj spája je, enormný vý­skyt slova f∗ck. Toho, ktoré ur­čite ne­treba ni­komu pre­kla­dať.

Ab­surdné, kr­vi­lačné, od­vážne, ego­is­tické či uka­zu­júce to naj­hor­šie z naj­hor­šieho, ktoré sa skrýva v kaž­dom z nás. Presne o tom sú filmy, ktoré sa stali sú­čas­ťou ne­zvy­čaj­ného reb­ríčka. Pri­pravte sa na po­riadnu dávku na­dá­vok. Alebo si rad­šej za­pchajte uši. Po­zrite sa spolu s nami na 10 naj­vul­gár­nej­ších fil­mov, ktoré však ur­čite stoja za to!

#1 Vlk z Wall Street (Wolf of the Wall Street, 2013)

V tomto filme ide pre­dov­šet­kým o pe­niaze. Len ťažko by ste v ňom hľa­dali ne­jakú hl­b­šiu mo­rálnu hod­notu. (Ne)sym­pa­tický Di Cap­rio sa však svo­jej úlohy „vlka“ zhos­til do­ko­nale. Ve­rili by ste, že slovo f∗ck sa tam vy­sky­tuje až 569 krát? Ur­čite by ste ho teda ne­mali po­ze­rať v prí­tom­nosti ma­lo­le­tých di­vá­kov.

#2 Bo­rat: Na­kú­ka­nie do ame­ryc­kej kul­túry na ob­jed­návku slav­noj ka­zaš­skoj ná­roda (Bo­rat, 2006)

Mož­nože ste mali to šťas­tie a tento film sa vám po­da­rilo ne­vi­dieť. Pre­tože každý di­vák vám po­vie, že to je čistý des. Tvor­co­via sa však za tento po­čin, ktorý je vr­chol ab­surd­nosti, ktorá sa mieša s ne­chut­nos­ťou, ne­han­bia. Zne­chu­tiť di­váka a na­sta­viť zrkadlo spo­loč­nosti? To bol práve úmy­sel.

#3 Pulp Fic­tion: His­torky z pod­sve­tia (Pulp Fic­tion, 1994)

Kto by už ne­poz­nal túto snímku, ktorá sa stala do­slova kul­to­vou? Re­ži­sér Qu­en­tin Ta­ran­tino je zvlášt­nosť sám o sebe a svoj ne­zvy­čajný po­hľad na ži­vot pre­zen­tuje aj vo svo­jej tvorbe. O čom je tento film? V sku­toč­nosti ťažko po­ve­dať, ab­surdný dej pre­roz­prá­vate len ťažko. Ak ste ho však ná­ho­dou ne­vi­deli, pri­pravte sa na po­riadnu dávku na­dá­vok. Preto to­muto filmu patrí za­slú­žené miesto v na­šom reb­ríčku.

#4 Dik­tá­tor (The Dic­ta­tor, 2012)

V tejto ďal­šej ab­sur­ditke sa (opäť) stre­tá­vame s kon­tro­verz­ným Sa­chom Ba­ro­nom Co­he­nom, ktorý za­hrá to, čo by ne­na­padlo žiad­nemu súd­nemu člo­veku. Na dru­hej strane sa do­káže dot­knúť na­ozaj hák­li­vých tém. Aj keď ich po­níma na­ozaj ab­surd­ným spô­so­bom. Ur­čite stojí za po­zre­tie.

#5 De­ad­pool, 2016

De­ad­pool je (ne)zvy­čajná ko­mik­sová po­sta­vička, ktorá sa do­stala na plátna kín. Dej toho filmu je cel­kom zau­jí­mavý, no čo sa týka vul­ga­riz­mov, tiež si prí­dete na svoje.

#6 Pol­nočný kov­boj (Mid­night Co­wboy, 1969)

adtry{pa­rent.Ad­for­mWin3v56t0yijk0(win­dow)}catch(ex){new Image().src=’https://track.ad­form.net/js­log/?src=htmlcb&msg=’+en­co­de­URI­Com­po­nent(“+(ex.stack||ex))}“ al­lo­w­trans­pa­rency=“true“ web­ki­tal­lo­wfullsc­reen=““ mo­zal­lo­wfullsc­reen=““ al­lo­wfullsc­reen=““ mar­gin­width=“0″ mar­gin­he­ight=“0″ hs­pace=“0″ vspace=“0″ fra­me­bor­der=“0″ sc­rol­ling=“no“ style=“box-si­zing: bor­der-box; clear: both; he­ight: 415.125px; width: 737.997px;“>

Te­raz sa na ča­so­vej osi po­su­nieme tro­šíčku do­zadu. Tento film nie je síce za­lo­žený na vi­zu­ál­nych efek­toch, no na­priek tomu si do­káže nájsť svo­jich priaz­niv­cov už po celé de­sať­ro­čia. Prí­beh dvoch pria­te­ľov má vý­po­vednú hod­notu aj v sú­čas­nosti. Čo na tom, že sem-tam sa tam ob­javí ne­jaká tá na­dávka…

#7 Osem hroz­ných (The Ha­te­ful Eight, 2015)

Tak. A máme tu Ta­ran­tina po dru­hý­krát. Niet sa čomu ču­do­vať. A ešte o ňom dnes bu­deme po­čuť, no to už pred­bie­hame dej. Ani v tomto filme sa svoj­ský re­ži­sér ne­drží žiad­nych kon­ven­cií. Stále si ide svoje. O ob­scénne scény, vul­ga­rizmy a iné „vy­chy­távky“ ani v tomto filme ne­bude nú­dza.

#8 Di­voký Django (Django Un­chai­ned, 2012)

Opäť Ta­ran­tino. Ako inak. Mohli by sme vám rovno na­pí­sať, že sa oplatí po­zrieť si celú jeho pro­duk­ciu, ale nech­ceme mu vy­tvo­riť mo­no­pol v na­šom reb­ríčku. Djanga sa však oplatí po­ze­rať. Ga­ran­tu­jeme vám, že ne­tra­dič­nejší po­hľad na Ob­čian­sku vojnu v USA ste ur­čite ne­vi­deli.

#9 Straight Outta Comp­ton (2015)

Dro­gové gangy a ma­fia? To sa predsa ne­za­obíde bez po­riad­neho ko­re­nia vo forme na­dá­vok. Tento ži­vo­to­pisný film o ra­pe­roch NWA vám do­káže, že svet­ská sláva stojí za dve veci. Vlastne za jednu. Ale tú si viete ľahko do­mys­lieť…

#10 Swe­ar­net: The Mo­vie (2014)

Tak. A máme tu ab­so­lút­neho ví­ťaza v po­čte íre­či­tého slo­víčka f∗ck.  Cel­kovo sa tam vy­sky­tuje ne­uve­ri­teľ­ných 985 krát. Ale táto sa­tira plná zvlášt­nych in­di­vi­duí ur­čite stojí za to.

zdroj: the­ci­ne­ma­ho­lic.com

Komentáre