1.Hl­boká žena kla­die hl­boké otázky. 

Ona bude na­ďa­lej ob­ja­vo­vať mu­žovu dušu, bude sa ďa­lej zau­jí­mať o jeho ži­vot a po­loží mu otázky, na ktoré ne­bude ve­dieť od­po­ve­dať. A v deň pr­vého rande sa bude pý­tať osobné a fi­lo­zo­fické otázky no ni­kdy pri nej ne­bu­deš za­ží­vať plytké roz­ho­vory.

2.  Hl­boká žena je úp­rimná. 

Veľmi úp­rimná a často má pravdu. Hl­boká žena be­rie svoju in­teg­ritu vážne a na­ozaj je­diná vec, kto­rej verí je jej úp­rim­nosť. Ak sa jej opý­taš čo­koľ­vek, po­vie ti pravdu a od teba bude oča­ká­vať to isté.

3. Hl­boká žena vie čo chce. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Alebo koho chce. Ona to vie proste hneď – či ťa má rada alebo nemá rada. Jej srdce bije len pre nie­koľ­kých ľudí a je veľmi po­zorná pri ich vý­bere.

zdroj: unsp­lash.com

4. Hl­boká žena chce hl­boký vzťah. 

Chce dlhé roz­ho­vory o tvo­jom ži­vote, chce po­čuť tvoje prí­behy z mi­nu­losti, chce po­cho­piť tvoju bo­lesť a žiaľ. Chce pri­dať na hod­note tvojho ži­vota. Chce sku­točný vzťah, ktorý pre­kročí všetky hra­nice.

5. Hl­boká žena sa ne­bojí in­ti­mity.

Ne­bojí sa do­stať bliž­šie alebo ris­ko­vať, že niečo stratí. Ne­mysli si, že by si ju mo­hol len tak ľahko zra­niť, jej hĺbka a in­ti­mita idú ruka v ruke a vždy si bude vá­žiť krásu in­ti­mity vo vzťa­hoch.

6. Hl­boká žena ťa vie pre­čí­tať. 

Môže ve­dieť, kto si a čo je pre teba na­ozaj zra­ni­teľné. Ona nie je to, čo by ťa mohlo dr­žať od tvo­jich cie­ľov ďa­leko. Ona je presne tá, ktorá ti roz­umie a môže byť pri tebe za kaž­dých okol­ností.

7. Hl­boká žena chce pevný vzťah. 

Hl­boká žena po­ža­duje a hlavne túži po spo­jení. Po spo­jení tela aj duše. Ne­pôjde to zo dňa na deň… ale z roka na rok.

zdroj: unsp­lash.com

8. Hl­boká žena je váš­nivá a ne­spú­taná. 

Možno ti príde prí­liš hek­tická a cha­otická, pre­tože dáva vá­šeň do všet­kého čo robí. Jej emó­cie sú in­ten­zívne rov­nako ako jej myš­lienky. Ni­kdy ne­bude po­kojná a fleg­ma­tická vo ve­ciach, na kto­rých jej zá­leží. A nie každý je do­sta­točne silný na to, aby toto zvlá­dol.

9. Hl­boká žena vie mi­lo­vať iba hl­boko. 

Ak jej ne­dáš rov­nakú hĺbku lásky ako ona tebe, od­íde.

10. Hl­boká žena na teba ne­bude ča­kať. 

Ne­bude ča­kať na nie­koho, kto sa ne­vie roz­hod­núť alebo kto o nej len váha. Je silná, váš­nivá, ne­stráca emó­cie a hľadá nie­koho, kto jej hĺbku ocení. No hl­boká žena sa tiež ne­bojí byť sama.

thought­ca­ta­log.com 

Komentáre