Možno sa práve te­raz sna­žíš za­pad­núť, nájsť si pria­te­ľov v no­vej škole či práci. A možno sa len sama seba pý­taš čo si o tebe mys­lia os­tatní a či dobre vy­ze­ráš. Dú­fam že od­po­vede na svoje otázky náj­deš tu :).

Se­ba­ve­do­mie

Pre nie­koho je to pri­ro­dzená vec, no pre iných pred­sta­vuje se­ba­ve­do­mie prob­lém. Väč­šina se­ba­ve­do­mých ľudí, kto­rých po­znám sú na prvý po­hľad do­ko­nalí. No ne­daj sa tým okla­mať. Každý má svoje vlastné prob­lémy a trá­pe­nie, ktoré by si na da­ného člo­veka ni­kdy ne­ti­po­vala. Tiež majú chyby, také ktoré my ne­vi­díme, no do­kážu sa cez ne pre­niesť a ísť se­ba­ve­domo ďa­lej. Tým chcem po­ve­dať, že je to hlavne o tom, ako dobre do­ká­žeš bo­jo­vať so svo­jimi prob­lé­mami a o tom, že do­ká­žeš pri­jať svoje chyby. A presne to je zá­kla­dom k tomu, aby si bola se­ba­ve­do­mej­šia. Prijmi svoje chyby, to aká si, nech už si aká­koľ­vek. Prijmi samú seba <3

zdroj: Pin­te­rest

„Dress to ex­press“

Mys­lím, že ob­rá­zok vy­jad­ruje moju myš­lienku do­ko­nale, ale aj tak by som to rada trošku ob­ke­cala :).

Ni­komu ne­pot­re­bu­ješ do­ka­zo­vať, že si „dosť dobrá“.  Móda je spô­sob, kto­rým vy­jad­ríš to, kým si. Nie to, kým by spo­loč­nosť chcela, aby si bola. Ľu­dia, ktorí ťa chcú zme­niť, pre­tože si „iná“ za to ne­stoja. Nájdi si pria­te­ľov, ktorí ťa budú ak­cep­to­vať takú, aká si. Snaž sa byť sama se­bou čo naj­viac. Snaž sa cí­tiť čo naj­lep­šie vo vlast­nej koži.

Takže, prečo je dô­le­žité ostať sama se­bou?

Pre­tože je­diné, čo ti na­ko­niec ostane, si ty. <3

zdroj: Pin­te­rest

Komentáre