Tak ako sa do­ká­žeme za­mi­lo­vať, do­ká­žeme sa aj rýchlo od­ľú­biť. A zrazu sa ocit­neme sami doma, pla­čúc do van­kúša a ne­chá­pa­júc, čo sa vlastne udialo. Kde sme uro­bili chybu? Čo bolo zle? Väč­ši­nou mô­žeme za roz­pad vzťahu obaja. Dô­vody sa rôz­nia od jed­ného páru k dru­hému. No vo vše­obec­nosti sa dá po­ve­dať, že ľu­dia pre­stá­vajú mi­lo­vať z na­sle­du­jú­cich dô­vo­dov.

1. Ne­úp­rim­nosť

Vo vzťahu ste tím. A tak by ste sa mali aj sprá­vať. Za­ta­jo­va­nie svo­jich po­ci­tov, skrý­va­nie sa a ne­úp­rim­nosť môže viesť až k roz­padu vzťahu. Preto je vždy jed­no­duch­šie zdie­lať svoje po­city so svo­jim par­tne­rom. Teda po­kiaľ chceš, aby vám to fun­go­valo.

2. Ne­schop­nosť ne­chať mi­nu­losť tak

Jed­ným zo zá­klad­ných dô­vo­dov, pre ktorý ti vzťahy ne­vy­chá­dzajú je ten, že je­den z vás ne­do­káže ne­chať mi­nu­losť ísť. Po­kiaľ nie si schopná od­pus­tiť jemu alebo sebe niečo, čo sa udialo už dávno, tak sa ne­ču­duj, že váš vzťah sa roz­padá. Takže sa mu­síš na­učiť od­púš­ťať, alebo ne­chať to celé tak a stáť na mieste, pri­čom ni­kdy ne­bu­deš šťastná a s po­ko­jom v duši.

@jo­an­nak­rupa #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

3. Ne­dos­ta­tok zá­ujmu

Ke­dysi ťa na ňom zau­jí­malo úplne všetko, a te­raz sa už ani ne­sta­ráš o to, aký mal deň? Ne­dos­ta­tok zá­ujmu je cí­tiť, aj keď si to možno ne­uve­do­mu­ješ. Zra­ňuje to par­tnera, i keď možno ne­priamo. Každý sa chce vo vzťahu cí­tiť mi­lo­vaný a chcený, no ne­dos­tat­kom úp­rim­ného zá­ujmu dá­vame tomu dru­hému na­javo opak.

4. Sú­stre­díš sa na jeho ne­do­ko­na­losti

Pád­nym dô­vo­dom na to, prečo nie­kto už nechce byť vo vzťahu môže byť fakt, že sa v prí­tom­nosti par­tnera cíti veľmi ne­isto. Po­kiaľ ho ne­us­tále upo­zor­ňu­ješ a kri­ti­zu­ješ, tvoj par­tner ne­do­káže byť pri tebe sám se­bou. Uvi­díš to na zmene jeho sprá­va­nia v prí­tom­nosti pria­te­ľov a v tej tvo­jej. Je dô­le­žité ne­za­bú­dať na po­chvaly, nech má tvoj par­tner po­cit, že ho oce­ňu­ješ.

5. Už pre teba ne­exis­tuje

Ak svojho par­tnera ig­no­ru­ješ z aké­ho­koľ­vek dô­vodu, za­čne mať po­cit, že pre teba na­ozaj ne­exis­tuje. Bude mať po­cit, že ťa ne­zau­jí­majú jeho ná­zory, po­strehy a rady a tým pá­dom sa k sebe bu­dete sprá­vať ako vzdia­lení ka­ma­ráti a nie ako blízki par­tneri. Ne­maj mu za zlé, ak sa po­tom roz­hodne z ta­kého vzťahu od­ísť. Ni­kto sa ne­cíti rád ne­pot­rebný.

#Chil­ling 💫 @mat­hilda.an­nao #dream

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

6. Ne­fun­guje ko­mu­ni­ká­cia

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad­ným prv­kom kaž­dého vzťahu. Ak si ju od­sta­vila na všet­kých fron­toch, je to rýchla cesta ku koncu vášho spo­loč­ného by­tia. Exis­tuje ne­ko­nečne veľa spô­so­bov ako spolu ko­mu­ni­ko­vať, aj keby to malo zna­me­nať hádky. Nie je nič hor­šie ako ve­ľa­vravné ti­cho. To v nás to­tiž vy­vo­láva tie naj­hor­šie po­city ne­is­toty.

 

zdroj: hig­her­per­spec­ti­ves.com

Komentáre