Všetci sní­vame o tom, že bu­deme mať do­ko­nale ro­man­tický vzťah ako z filmu. Sta­vím sa, že každý chce stret­núť svoju spriaz­nenú dušu a žiť s ňou až do konca ži­vota. Nie­ktorí ľu­dia sú na­ozaj schopní uro­biť všetko, aby ta­ké­hoto člo­veka na­šli.Ako sa však uká­zalo, nie­ktoré veci, ktoré ro­bia ženy pre to, aby si zís­kali mu­žov, ich skôr roz­ču­ľujú.

Tu je cha­rak­te­ris­tika 4 zna­mení žien, ktoré mu­žov naj­viac vy­tá­čajú:

Váhy

Tieto ženy sú známe svo­jou krá­sou, jem­nos­ťou a so­fis­ti­ko­va­nými spô­sobmi. Vždy no­sia ele­gantné ob­le­če­nie a majú dobrý vkus. Se­bak­ri­tika im po­máha stať sa za­kaž­dým lep­šou a lep­šou. Av­šak vždy mu­sia byť v cen­tre po­zor­nosti. Čím viac ich muži ig­no­rujú, tým viac sú tvr­d­šie a ro­bia ne­pred­ví­da­teľné veci. 

zdroj: unsp­lash.com

Panna

Panny majú vždy do­ko­nalé sprá­va­nie a pô­so­bia ako sku­točné dámy. Môžu ura­ziť iných ľudí len vtedy, ak ich pro­vo­kujú, aby to uro­bili. Tieto ženy sa zau­jí­majú pre­dov­šet­kým o li­te­ra­túru, hudbu a ume­nie. Vždy ve­dia, čo muži na­ozaj chcú. Majú skvelý zmy­sel pre ana­lýzu a z toho všetci, najmä chlapi, ša­lejú.

Ko­zo­ro­žec

Tieto ženy majú nád­herný a pri­ro­dzený nad­hľad v ži­vote. Ľu­dia ich po­va­žujú za bez­sta­rostné, pre­tože vždy skrý­vajú svoje prob­lémy s osob­ným ži­vo­tom a ka­ri­é­rou. Nechcú uká­zať svoje sla­bosti a vy­ze­rať po­ra­zene v očiach iných ľudí. Žena ko­zo­ro­žec jasne vie, akého muža chce a ide si za ním. Urobí všetko preto, aby si zís­kala svojho vy­vo­le­ného a ne­vadí jej, ak pri tom pre­kročí hra­nice. Roz­ču­ľuje mu­žov, pre­tože sa na­ozaj ne­za­staví pred ni­čím.

zdroj: unsp­lash.com

Ryby

Každý člo­vek tajne sníva o ta­kejto žene. Vy­zerá veľmi pekne, je jemná a bez­branná. Jej vý­raz spô­so­buje to, že muži majú nut­ka­nie chrá­niť ju. Cí­tia sa s touto že­nou silní a sú pri­pra­vení uro­biť všetko, aby bola šťastná. Ženy ryby sú veľmi oča­ru­júce, no na dru­hej strane aj ne­zá­vislé. Ne­majú rady, ak o nich muži pre­ja­vujú nad­merný zá­u­jem –  rad­šej ho od­mie­tajú. Ta­kéto sprá­va­nie mu­žov často hnevá.

 

Zdroj: bet­terme.guru

Komentáre