Máš pred se­bou 30 dňovú vý­zvu, ako sa stať tou naj­lep­šou ver­ziou seba sa­mého. Ak chceš byť šam­pión, mu­síš sa na­učiť mys­lieť ako šam­pión. To naj­dô­le­ži­tej­šie je ve­riť si, ne­ne­chať sa od­ra­diť prob­lé­mami a hlavne pri­jať ich ako šancu zlep­šiť sa. Buď kre­a­tívny, ne­ber ži­vot ako jednu veľkú tra­gé­diu, ale ako hru. Tak čo, chceš byť jej ví­ťa­zom?

 

Čo bude tvo­jou úlo­hou?

Snaž sa opa­ko­vať si čo naj­čas­tej­šie v prie­behu dňa afir­má­ciu, ktorá je pri­ra­dená da­nému dňu. Ak treba, po­kojne si afir­má­ciu pris­pô­sob do svojho „slangu“ tak, aby ti to do­dá­valo ma­xi­málny vý­znam a ener­giu. A pa­mä­taj, že za vy­skú­ša­nie tejto vý­zvy nič ne­dáš, pri­naj­hor­šom si bu­deš 30 dní opa­ko­vať po­zi­tívne veci.

 

Čo mô­žeš na­šou vý­zvou do­siah­nuť:

  • zvý­še­nie se­ba­ve­do­mia
  • väč­šiu se­ba­dô­veru v seba a v do­sia­hnu­tie svo­jich cie­ľov
  • zlep­še­nie vzťa­hov so svo­jim oko­lím
  • lepší po­cit zo ži­vota

 

Ve­del si, že…

…kva­lita tvojho ži­vota zá­visí od toho, ako sa cí­tiš, čo si o sebe mys­líš a či sa máš rád?

Naša my­seľ je ako záh­rada, stačí za­siať se­mienko a byť tr­pez­livý – ne­boj, ono po­ras­tie a žiadny ná­tlak ne­po­môže – jed­no­du­cho všetko má svoj čas.

 

Tak ideme na to:  PO­ZI­TÍVNE AFIR­MÁ­CIE

 

Deň 1: Mám sa rád tak, ako ma boh stvo­ril, pre­tože viem že mám klady aj zá­pory, presne tak ako každý iný člo­vek

Deň 2: Do­ká­žem všetko, do čoho vlo­žím svoje srdce

Deň 3: Zlep­šu­jem sa kaž­dým dňom

Deň 4: Som úspešný v tom, čo ro­bím

Deň 5: Mám vý­znam a dô­vod, prečo som na tomto svete

Deň 6: Mys­lím po­zi­tívne, čím pri­ťa­hu­jem dobré veci

Deň 7: Som člo­ve­kom, akého by som chcel stret­núť

Deň 8: Ve­rím v seba, sebe a v ne­ko­nečnú silu ves­míru

Deň 9: Zba­vu­jem sa hnevu, zlosti a krívd, pre­tože chcem za­čať nový lepší ži­vot

Deň 10: Vy­tr­vám, aj na­priek ne­ús­pe­chom a ne­dám sa nimi zlo­miť

Deň 11: Ve­rím, že moje roz­hod­nu­tia sú správne

Deň 12: Pre­ko­ná­vam svoj strach z vecí (s po­ko­jom)

Deň 13: Som su­per, fajn člo­vek

Deň 14: Rád ris­ku­jem, pre­tože viem, že všetko je skú­se­nosť

Deň 15: Prob­lémy sú pre mňa vý­zvou, ako ich čo najk­re­a­tív­nej­šie zvlád­nuť

Deň 16: Ne­sťa­žu­jem sa, ale ma­kám na sebe

Deň 17: Roz­mýš­ľam ako ví­ťaz, pre­tože som ví­ťaz

Deň 18: Na kaž­dom dni si náj­dem niečo pekné, čo stálo za to (oce­ňu­jem a vá­žim si aj malé veci, pre­tože viem, že z nich sa skla­dajú väč­šie veci)

Deň 19: Som po­kojný a uží­vam si ži­vot, pre­tože viem, že to pravé ku mne príde v pravý čas

Deň 20: Vá­žim si všetko, čo mi je do­priate, pre­tože viem, že nie­kde je možno nie­kto, kto sa modlí presne za to, čo mám

Deň 21: Celý ves­mír sa spojí, ak niečo na­ozaj zo srdca chcem a ma­kám na tom

Deň 22: Vi­dím ne­ko­nečné mož­nosti, ktoré máme všetci rov­nako k dis­po­zí­cii

Deň 23: Každý deň spra­vím malý krok k na­pl­ne­niu svojho sna

Deň 24: Mys­lím, ko­nám a ho­vo­rím po­zi­tívne, pre­tože viem, že ne­ga­tívne mys­le­nie mi ne­pri­ne­sie po­zi­tívny ži­vot

Deň 25: Vy­ža­ru­jem po­zi­tívnu ener­giu

Deň 26: Všetko čo ro­bím, ro­bím srd­com a pre­mie­ňam to na úspech

Deň 27: Ni­kdy ne­preh­rá­vam – buď vy­hrám, alebo sa niečo na­učím a po­u­čím sa

Deň 28: Na všet­kom hľa­dám po­zi­tíva. Viem, že každá si­tu­ácia ma pri­pra­vuje na to, čo je predo mnou

Deň 29: JA kon­tro­lu­jem a ria­dim svoj ži­vot a ne­siem zaň plnú zod­po­ved­nosť

Deň 30: Na kaž­dom dni je niečo, čo mi spraví ra­dosť  a ak nie, tak si to vy­tvorím

 

A ne­za­budni, že kva­lita tvojho ži­vota zá­visí od kva­lity tvo­jich myš­lie­nok… 

(Mar­cus Au­re­lius)

 

/ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/

Komentáre