Ne­bu­dem Ti vy­svet­ľo­vať, čo je prok­ras­ti­ná­cia, lebo som pre­sved­čená, že ju dô­verne po­znáš. Dni, keď ro­bíš všetko ok­rem toho, čo by si mala. Ja to ro­bím pra­vi­delne. Všetky po­vin­nosti po­sú­vam a končí to tak, že na po­slednú chvíľu sa idem až zbláz­niť, som zú­falá, pla­čem, kri­čím, od­hod­lá­vam sa a po­tom zase pla­čem.

Ne­viem, či to tak máš aj Ty, alebo len ja som tro­chu pop­le­tená, ale u mňa je bežné, že čím viac po­vin­ností na mňa čaká, tým dl­h­šie ich od­kla­dám. Skús sa po­zrieť na to, ako sa dá prok­ras­ti­ná­cia po­ra­ziť. (Alebo as­poň tro­chu zmier­niť.)

foto: pin­te­rest

  1. Trieď!

Stále, keď sa na mňa zo­sype viac po­vin­ností na­raz, vy­hý­bam sa im, lebo ne­viem, čím skôr za­čať. Tak ich od­kla­dám. A po­tom pla­čem. Mo­jou pr­vou ra­dou je, vy­pí­sať si všetky svoje po­vin­nosti a úlohy do dvoch stĺp­cov. Do pr­vého za­raď tie, ktoré sú ne­od­kladné, sú­ria a mu­síš ich čím skôr do­kon­čiť, do dru­hého tie, ktoré majú chvíľku čas. Mne to vážne po­máha.

  1. Znač si!

Všetky svoje po­vin­nosti si za­pi­suj. Je jedno, či si ich za­pí­šeš do te­le­fónu, do diára, alebo si ich (rov­nako ako ja) len vy­pí­šeš pod seba na tie fa­rebné le­piace pa­pie­riky. (Ja si ich po­tom zvyk­nem pri­le­piť na stenu pred se­bou, vedľa seba, všade, kde sa po­ze­rám stále, keď pra­cu­jem za sto­lom.)

foto: pin­te­rest

  1. Plá­nuj!

Plá­nuj, plá­nuj, plá­nuj. Stiahni si z in­ter­netu plá­no­vače ( je ich asi mi­lión), kúp si diár, alebo si všetko za­pi­suj do ka­len­dára na stole. Plá­nuj si, kedy sa jed­not­li­vým úlo­hám bu­deš ve­no­vať. (Len nie tak ako ja. Diár síce mám, ale väč­ši­nou ho ot­vo­rím, až keď je ne­skoro.) Skús si diár, plá­no­vač alebo ka­len­dár, do kto­rého bu­deš všetko za­pi­so­vať dať na vi­di­teľné miesto. Naj­lep­šie tak, aby si ho mal väč­šinu dňa pred se­bou.

  1. Ne­od­pi­suj!

Jed­ným z naj­väč­ších prob­lém pri pra­co­vaní sú pre mňa so­ciálne siete. Ale úplne mega prob­lé­mom. Po­znáš to. Za­čneš na nie­čom pra­co­vať, v tom Ti známe cin­knu­tie oznámi, že si do­stala novú správu a všetky Tvoje pred­sav­za­tia o tom, ako bu­deš as­poň dve ho­diny sú­stre­dene se­dieť na za­dku a ma­kať idú do hája.

Skú­šaj svoju pevnú vôľu, vy­pni si wifi, mo­bilné dáta, alebo jed­no­du­cho ig­no­ruj zvuk pri­chá­dza­jú­cej správy či bli­ka­júce sve­tielko na te­le­fóne. (Ja si v po­sled­nom čase vy­pí­nam mo­bilné dáta, naj­dl­h­šie som síce vy­dr­žala asi pol ho­dinu, ale aj to je po­krok!)

foto: pin­te­rest

  1. Ne­od­kla­daj!

Tiež máš ten­den­ciu naj­ťaž­šie a naj­nep­rí­jem­nej­šie veci od­kla­dať čo naj­dl­h­šie? Ja áno. A je jedno, či ide o úplne ma­lič­kosti ako upra­to­va­nie či va­re­nie, alebo de­ad­line do práce či školy.  Po­tom sa mi do toho chce ešte me­nej. Vy­trieď si po­vin­nosti na prí­jemné a tie, ktoré sú pre Teba me­nej prí­jemné. Skús sa najprv ve­no­vať tým, ktoré Ti ro­bia prob­lém.

  1. Upra­tuj!

V ne­po­riadku sa ne­pra­cuje dobre asi ni­komu. As­poň ja mám takú skú­se­nosť, že ak mám ne­po­ria­dok, tak sa ne­viem sú­stre­diť na prácu. Rov­nako to mám aj s ne­pot­reb­nými ve­cami na pra­cov­nom stole. Čím viac toho na stole mám, tým me­nej sa sú­stre­dím na prácu. Ne­chaj si na svo­jom pra­cov­nom mieste len tie naj­pot­reb­nej­šie veci.

foto: pin­te­rest

 

Komentáre