Keď ma pr­vý­krát za­vo­lal pria­teľ do fitka, smiala som sa. Ne­ve­dela som si pred­sta­viť, čo tam bu­dem so všet­kými čin­kami ro­biť. Do­vtedy som be­há­vala, plá­vala, cvi­čila s vlast­nou vá­hou, ale ni­kdy som ne­po­sil­ňo­vala. Fitko som si pred­sta­vo­vala ako pries­tor, kde sú ne­jaké prí­stroje a na nich sa strie­dajú muži, ktorí sa ledva zmes­tia me­dzi zá­rubne. Prek­va­pivo som sa mý­lila… Cvi­če­niu s vá­hou som pod­ľahla a ešte viac ma mo­ti­vo­valo to, keď som už asi po 2-3 týžd­ňoch cvi­če­nia vi­dela vý­sledky.

Ak si te­raz ho­vo­ríš, že vy­ze­rám ako ne­jaký kul­tu­rista a mám ne­nor­málne svaly, tak ťa ur­čite skla­mem. Ženy, ktoré môže vi­dieť na rôz­nych fit­ness ča­so­pi­soch majú také vi­di­teľné svaly, len vďaka tomu, že sa roky ob­me­dzo­vali, tvrdo ma­kali, jedli množ­stvo vý­ži­vo­vých do­pl­n­kov a hlavne nie­koľko dní pred sú­ťa­žou ani ne­pili. Žena nie je bio­lo­gicky pre­dur­čená na také zís­ka­va­nie sva­lo­vej hmoty ako muž, môže za to hor­món tes­tos­te­rón, kto­rého majú ženy omnoho me­nej ako muži. Keď sa roz­hod­neš cvi­čiť s čin­kami, bu­deš sa cí­tiť sil­nej­šia, lep­šie si do­ká­žeš vy­for­mo­vať po­stavu, ale ur­čite ti ne­na­rastú MEGA svaly.

zdroj: fre­e­pik.com

Čí­tala som jednu štú­diu, kde po­zo­ro­vali 700 žien, ktoré za­čali cvi­čiť so zá­va­žím 3x do týždňa, po dobu 25 mi­nút. Vý­sled­kom bolo zís­ka­nie tak­mer 1 kg sva­lo­vej hmoty a strata 4 kg tuku.

Ešte stále vá­haš? Dví­ha­nie ťaž­kých váh je ne­po­chybne účinné pri spa­ľo­vaní tu­kov. Na tomto type cvi­če­nia je ešte zau­jí­mavé to, že aj dlho po cvi­čení telo spa­ľuje tuky, teda aj v čase od­po­činku.

zdroj: fre­e­pik.com
Všetko čo po­tre­bu­ješ je 30 – 60 mi­nút cvi­če­nia so zá­va­žím asi 3x do týždňa. Vďaka to­muto cvi­če­niu sa bu­deš cí­tiť lep­šie a bu­deš mať viac času na iné ak­ti­vity, pre­tože napr. pri be­haní by si rov­naký po­čet ka­ló­rií spá­lila za omnoho dl­h­šiu dobu.

Ne­ne­chaj sa ovplyv­niť ne­ga­tív­nymi pred­sud­kami a skús na­kuk­núť do sveta po­sil­ňo­va­nia. Ak si nie si istá, ako máš jed­not­livé stroje po­u­ží­vať, opý­taj sa! Každé fit­ness by malo mať ne­ja­kého skú­se­ného za­mest­nanca (prí­padne ma­ji­teľa), ktorý ti vy­svetlí alebo po­radí, ako za­čať cvi­čiť. Aj na na­šej stránke budú pri­bú­dať články na túto tému, takže nás sle­duj a do­zvieš sa ne­jaké ďal­šie typy. Tak, čo pre­sved­čila som ťa?

Komentáre