Si sama a na svoju lásku ešte len ča­káš alebo pat­ríš k tým, ktoré majú fra­jera, pria­teľa, man­žela a sú s nimi šťastné? Ja pat­rím do tej dru­hej sku­piny žien a mu­sím sa pri­znať, že na za­čiatku vzťahu som mala na­ozaj po­chyb­nosti, či som s tým pra­vým. Ak si rov­naký prí­pad, ne­vá­haj a čí­taj ďa­lej.

Mu­síš sa na­učiť jednu vec, mys­lieť po­zi­tívne. Nie je nič lep­šie ako mať taký vnú­torný po­cit, že všetko bude ok. Ak si s mu­žom, ktorý ťa mi­luje, robí ťa šťast­nou, tak prečo po­chy­bu­ješ o tom, či je ten pravý? Čo vlastne zna­mená slovo pravý? Ja som si naj­skôr mys­lela, že je to muž, s kto­rým bu­dem celý ži­vot. Po­znám ženu, ktorá je s mu­žom celý ži­vot a nie je šťastná. Mys­líš, že je pre ňu ten pravý?

couple-bed-laughing

foto: self.com

Ne­viem ti te­raz po­ve­dať, či bu­deš s tvo­jím mu­žíč­kom o rok, dva alebo päť. Viem ti po­ve­dať len jedno. To, že sa bu­deš trá­piť hlú­pos­ťami ti ni­jako ne­po­môže. Chcem, aby si sa ne­za­ťa­žo­vala otáz­kami, či si s tým pra­vým, či bu­dete spolu celý ži­vot atď. Uží­vaj si každú mi­nútu s ním, každú ktorú ti da­ruje, pre­tože to je ten naj­väčší dar, ktorý ti môže dať. Čas sa ni­kdy nedá vrá­tiť späť…

Ak sa s ním cí­tiš šťastná, ľú­bená a spo­kojná, tak na­ozaj ne­máš čo rie­šiť. Uží­vaj si tvoj vzťah a viac ne­rieš! Ži tu a te­raz. Žiadny muž nechce utrá­penú ženu, práve na­opak. Ak ti je s ním na­ozaj dobre, tak je pre teba v tejto chvíli ten PRAVÝ.

Couple-Kissing1

foto: self.com

Te­raz ti nech­cem po­ve­dať, aby si sa ne­sna­žila bu­do­vať svoj vzťah, lebo ti to možno ne­vyjde. Práve na­opak! Popri tej snahe, ale ne­mysli na moju otázku z nad­pisu. Na­ozaj tým nič ne­vy­rie­šiš. Tým, že bu­deš pra­co­vať na svo­jom vzťahu, mô­žeš do­cie­liť to, že bu­dete spolu žiť v na­ozaj dl­hom, šťast­nom a spo­koj­nom vzťahu…

Ja som sa pre­stala trá­piť bu­dúc­nos­ťou a za­čala som žiť pre oka­mih prí­tom­nosti. Je zo mňa omnoho šťast­nejší a spo­koj­nejší člo­vek. To čo ro­bíš dnes ovplyv­ňuje tvoju bu­dúc­nosť – aj to, že čí­taš tento člá­nok. Preto si uží­vaj každú chvíľu s tvo­jím mu­žom s po­ci­tom, že je to ten pravý pre ten oka­mih…

ti­tulná foto: self.com

Komentáre