Ba­ran:

 1.  Ho­vorí ti všetky jeho ta­jom­stvá
 2. Pla­kal pred te­bou
 3. Sú­hla­sil so spo­loč­ným bý­va­ním

 

Býk:

 1. Boz­ká­val ťa na ve­rej­nosti
 2. Uro­bili ste si pekný deň as­poň raz do týždňa
 3. Sľú­bil ti, že ne­odíde

Blí­ženci:

 1. Ho­vorí úp­rimne o svo­jich po­ci­toch, o tom čo cíti a ako sa má
 2. Kú­pil ti auto alebo byt alebo ná­by­tok – veľkú in­ves­tí­ciu
 3. Strá­vil s te­bou každú je­dinú do­vo­lenku

Rak:

 1. Po­zval ťa k svo­jím ro­di­čom
 2. Kú­pil si s te­bou psa
 3. Zdieľa s te­bou všetko z tohto sveta

 

Lev: 

 1. Ospra­vedl­nil sa ti ve­rejne, vie si pri­znať svoju chybu
 2. Vy­zval ťa, aby si ho spre­vá­dzala na ve­rej­ných uda­los­tiach
 3. Pa­mätá si tvoje ob­ľú­bené veci

Panna:

 1. Ho­vorí: „Mi­lu­jem Ťa.“ A to je pre neho vzácne
 2. Za­volá aj teba, keď ide von s pria­teľmi
 3. Po­siela ti svoje sú­kromné fotky na ins­ta­gram alebo na mes­sen­ger

Zdroj: unsp­lash.com

Váhy:

 1. Nie je v roz­pa­koch, keď ho vi­díš po ráne
 2. Po­siela ti SMS cez deň, že na teba myslí
 3. Po­ži­čiava ti svoje veci a (ni­kdy) ich ne­pýta na­s­päť

Škor­pión:

 1. Dal ti heslo od všet­kých vecí, ak keď ne­mu­sel, no dô­ve­ruje ti
 2. Na­miesto toho, aby pred te­bou ušiel, on zo­stal
 3. Dal ti tie naj­zau­jí­ma­vej­šie dar­čeky

Stre­lec: 

 1. Urobí všetko o čo ho žia­daš, aj keď nie­kedy je to ne­spl­ni­teľná úloha, urobí to
 2. Má ra­dosť, keď môže byť s te­bou celý ví­kend
 3. Ra­ňaj­kuje s te­bou aj keď sa po­náhľa a vie že po­tom bude meš­kať

Ko­zo­ro­žec: 

 1. Po­ve­dal všet­kým pria­te­ľom, že si ťa vezme
 2. Upra­tuje a po­máha ti s do­má­cimi prá­cami
 3. Roz­práva sa s te­bou o bu­dúc­nosti, o de­ťoch, o dome, o ro­dine

 

Vod­nár:

 1. Kú­pil ti prs­teň ne­vieš či to je znak toho, že ťa chce vlast­niť, ale on to tak po­va­žuje
 2. Volá ťa „bu­dúca man­želka“
 3. Na­pí­sal texty o tom, ako ťa chce mať v ži­vote navždy

Ryby:

 1. Pred­tým, ako sa pre niečo roz­hodne, za­volá ti o radu
 2. Po­va­žuje ťa za svojho naj­lep­šieho pria­teľa
 3. Za­čal ťa vo­lať „svo­jou ro­di­nou“

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre