Vraví sa, že by sme ne­mali sú­diť knihu podľa obalu, ale ja som re­bel a zvy­čajne ro­bím presný opak. V mo­jich ru­kách sa už teda vy­s­trie­dalo veľa “sľub­ných fe­šá­kov“, z kto­rých sa na­ko­niec vy­kľul po­riadny des. Nie­kedy sa však za­darí a me­dzi re­gálmi náj­dem prí­beh, ktorý sa mi tak veľmi za­páči, že som mnou zo­stane. Tu sú tri knihy, ktoré som ne­dávno čí­tala a veľmi ich od­po­rú­čam.

 

Les­lye Wal­ton – The Strange and Be­au­ti­ful Sor­rows of Ava La­ven­der

girl­sof­sum­mer­list.com

Ava La­ven­der sa na­ro­dila s kríd­lami. Ma­gický re­a­liz­mus, v kto­rom je táto kniha pí­saná však za­ručí, že sa z nej žia­den X-man ne­stane. Celý prí­beh čelí tvr­dej sku­toč­nosti, ktorá ne­do­vo­ľuje po­sta­vám po­tý­ka­jú­cim sa s nad­pri­ro­dze­nom svoje “dary“ vy­uží­vať. Veľká časť knihy roz­práva o pred­koch Avy La­ven­der a vy­svet­ľuje ich zlo­žité osudy, ne­do­ro­zu­me­nia a uda­losti, ktoré vy­vr­cho­lili k na­ro­de­niu diev­čaťa s vtá­čími kríd­lami. Druhá časť knihy sa sú­stredí na Avu. Tá, kvôli svo­jej od­liš­nosti žije v ústraní. Av­šak, zve­da­vosť pre­bije strach a ne­prip­ra­ve­nosť na kru­tosť ľudí ju stojí veľa. Po­sad­nu­tosť zo strany zbož­ného člo­veka Na­ta­niella Sor­ro­wsa jej do ži­vota pri­náša veľké ne­šťas­tie.

“To many, I was myth in­car­nate, the em­bo­di­ment of a most su­perb le­gend, a fairy tale. Some con­si­de­red me a mons­ter, a mu­ta­tion. To my great mis­for­tune, I was once mis­ta­ken for an an­gel. To my mot­her, I was eve­ryt­hing. To my fat­her, not­hing at all. To my grand­mot­her, I was a daily re­min­der of lo­ves long lost. But I knew the truth — deep down, I always did.

I was just a girl.“

Diane von Furs­ten­berg – The Wo­man I Wan­ted to Be

has­ty­bo­ok­list.com

Keď mala Diane 18 ro­kov, stretla princa a vy­dala sa za neho. Ne­znie toto prí­liš dobre na to, aby to bola re­a­lita? Úp­rimný a veľmi fas­ci­nu­júci ži­votný prí­beh mód­nej ná­vrhárky pô­vo­dom z Bru­sela, ktorá sa pre­slá­vila svo­jim ná­vrhom tzv. wrap dresu. Ok­rem toho, že prišla s di­zaj­nom šiat vďaka kto­rému sa za­pí­sala do his­tó­rie, toto žieňa je aj au­tor­kou veľmi úp­rim­nej a mi­mo­riad­nej knihy s náz­vom The Wo­man I Wan­ted to Be. V nej opi­suje svoj ži­vot ovplyv­nený mat­kou, ktorá pre­žila kon­cen­tračný tá­bor, honbu za slo­bo­dou, lás­kou, ka­ri­é­rou a pre­kážky, ktoré mu­sela pre­ko­nať, aby sa stala že­nou, kto­rou vždy chcela byť.

“The most im­por­tant re­la­ti­ons­hip in your life is the re­la­ti­ons­hip you have with your­self. Be­cause no mat­ter what hap­pens, you will always be with your­self.” 

Emily Bronte – Búr­livé vý­šiny

pen­guin.com.au

Na­stáva veľké pri­zna­nie, toto je jedna z mo­jich na­job­ľú­be­nej­ších kních vô­bec. Pr­vý­krát som ju dr­žala v ru­kách pred pár rokmi, keď som sa u star­kých na po­vale hra­bala v sta­rých ve­ciach a tak ne­jak mi padla do oka. Te­raz som ju čí­tala znova a chvá­lila som svoje mlad­šie ja za to, aký dobrý vkus som mala 😀

Pán Earns­haw sa vráti z jed­nej zo svo­jich ciest s ma­lým ci­gán­skym chlap­com He­athc­lif­fom, kto­rého si na­priek ná­miet­kam os­tat­ných čle­nov ro­diny osvojí. Po smrti pána domu, musí chla­pec če­liť tý­ra­niu od svojho ne­vlast­ného brata Hind­le­yho. Po­ní­žený a v pre­sved­čení, že jeho láska ku Hind­le­yho ses­tre Cat­he­rine nie je opä­to­vaná od­chá­dza He­athc­liff z Búr­li­vých Vý­šin, aby sa mo­hol ne­skôr vrá­tiť ako bo­hatý a vá­žený muž. Dô­vod jeho ná­vratu však pri­náša chaos, pre­tože He­athc­liff sa pri­šiel po­mstiť. V jed­nom článku, au­tor po­pi­suje lásku me­dzi Cat­he­rine Earns­haw a He­athc­lif­fom vý­ro­kom, ktorý sa mi veľmi páči – ich láska je in­ten­zívna a dé­mo­nická.

“She was a wild, wic­ked slip of a girl. She bur­ned too brightly for this world.” 

Komentáre