Ahoj!

Som rada, že si klikla na môj blog, a že si pre­čí­taš pár ci­tá­tov, ktoré som pre teba pri­pra­vila. V po­sle­dom čase, ne­mám veľmi dobré ob­do­bie. Ale to po­znáš, raz si hore, raz si dole. Nie­kedy sú dni, keď sa vo vnútri cí­tim úplne prázdna a po­tre­bu­jem cí­tiť lásku ro­diny, či ka­ma­rá­tov. Ale ne­mám sa na koho ob­rá­tiť, po­tre­bu­jem do­dať silu a mať po­cit bez­pe­čia. po­cit, že všetko pre­ko­nám. Ale žiaľ, nie vždy je nám po­skyt­nutá po­moc. Vtedy sa ob­ra­ciam na mo­ti­vačné knihy či ne­jaké ci­táty.

Raz v noci som pre­mýš­ľala o tom, koľko ľudí sa asi te­raz cíti tak ako ja. A po­ve­dala som si: ,,Do kelu! keby sme si tak ve­deli po­môcť na­vzá­jom.“ A vtedy ma to na­padlo. Rozs­vie­tila sa malá lam­pička a ja som sa roz­hodla, že tento blog, na­pí­šem o mo­ti­vač­ních ci­tá­toch.

Sú tu moje ob­ľú­bené ci­táty, ktoré mi vždy po­má­hajú, sú tu ne­jaké aj z in­ter­netu a pár z jed­nej úžas­nej stránky na Ins­ta­grame. Je to tak­tiež stránka o mo­ti­vá­cií, sile a po­zi­tív­nom mys­lení. Pri da­ných ci­tá­toch je uve­dené, ktoré sú z ins­ta­gramu. 🙂

Tak poďme na to!

1.Twenty years from now you will be more di­sap­po­in­ted by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so th­row off the bo­wli­nes, sail away from safe har­bor, catch the trade winds in your sails. Ex­plore, Dream, Dis­co­ver. —Mark Twain

(,,O dvad­sať ro­kov bu­deš viac skla­maná tým, čo si ne­uro­bila, ako tým, čo si uro­bila. Tak od­tlač lúče, vy­daj sa z bez­peč­ného prí­stavu, za­chyť ob­chodné vetry v Tvo­jich plach­tách. Skú­maj, sní­vaj, ob­ja­vuj.“)

zdroj: pe­xels.com

2.When eve­ryt­hing se­ems to be go­ing against you, re­mem­ber that the airp­lane ta­kes off against the wind, not with it. —Henry Ford

(,,Keď sa Ti zdá, že všetko ide proti tebe, ne­za­budni, že lie­tadlo vzlietne proti vetru, nie s ním.“)

3.Li­mi­ta­ti­ons live only in our minds. But if we use our ima­gi­na­ti­ons, our po­ssi­bi­li­ties be­come li­mit­less.
—Ja­mie Pa­oli­netti

(,,Ob­me­dze­nia žijú iba v na­šich mys­liach. Ale ak po­u­ži­jeme pred­sta­vi­vosť, naše mož­nosti sa stá­vajú ne­ob­me­dze­nými.“)

4.You were cho­sen as the best po­ssible per­son to live your life.

(,,Bol si vy­braný ako najv­hod­nej­šia osoba na pre­ži­tie tvojho ži­vota.“)

zdroj: unsp­lash.com

5.“So long as there is bre­ath in me, that long I will per­sist. For now I know one of the gre­a­test
prin­cip­les on suc­cess; if I per­sist long enough I will win.” – Og Man­dino

(,,Po­kiaľ je vo mne dych, tak dlho pre­tr­vám. Za­tiaľ po­znám je­den z naj­väč­ších prin­cí­pov úspe­chu; ak bu­dem pre­tr­vá­vať do­sta­točne dlho, vy­hrám.!)

6.“Don’t wait for so­met­hing big to oc­cur. Start where you are, with what you have, and that will always lead you into so­met­hing gre­a­ter.” – Mary Ma­nin Mor­ris­sey

(„Ne­ča­kaj na niečo veľké. Za­čni tam, kde si, s tým, čo máš, a to ťa vždy do­ve­die do nie­čoho väč­šieho.“)

7.“Be gra­te­ful for all of my prob­lems. Af­ter each one was over­come, You be­came stron­ger and more able to meet those that were still to come. You grew in all my dif­fi­cul­ties.”
– Ja­mes Cash Pen­ney

(,,Buď vďačná za všetky svoje prob­lémy. Po tom, ako si pre­ko­nala každý je­den, stala si sa sil­nej­šia a schop­nej­šia stret­núť sa s tými, ktoré ešte len prídu.“)

zdroj: pe­xels.com

8. While there’s life there’s hope. -Ano­nym

(Kým je ži­vot, je aj ná­dej.)

9.“You can’t just sit and wait for pe­ople to give you that gol­den dream. You’ve got to get out there and make it hap­pen for your­self.” – Diana Ross

(,,Ne­mô­žeš len se­dieť a ča­kať na ľudí, aby ti dali zlatý sen. Mu­síš sa tam do­stať a uro­biť to pre seba.“)

10.“Your work is go­ing to fill a large part of your life, and the only way to be truly sa­tis­fied is to do what you be­lieve is great work. And the only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs

(,,Tvoja práca bude na­pĺňať veľkú časť tvojho ži­vota a je­diný spô­sob, ako byť sku­točne spo­kojná, je ro­biť to, čo si mys­líš, že je skvelá práca. A je­diný spô­sob, ako uro­biť skvelú prácu, je mi­lo­vať to, čo ro­bíš.“)

11. ,,No one else can heal you the way you heal your­self, that is your own spe­cial ma­gic.

(,,Ni­kto ťa ne­do­káže vy­lie­čiť tak, ako sa do­ká­žeš vy­lie­čiť ty sama, to je tvoja špe­ciálna schop­nosť.“)

-Thin­king­minds­page (form ins­ta­gram)

zdroj: pe­xels.com

12. ,,Once you start sa­y­ing so­met­hing enough, you start be­lie­ving it. Once you start be­lie­ving it, its bound to hap­pen.

(,,Ako­náhle za­čneš ho­vo­riť niečo dobré, za­čneš tomu ve­riť. Ako­náhle tomu za­čneš ve­riť, za­čne sa to diať.“)

-Thin­king­minds­page (from ins­ta­gram)

13. ,,Ma­gic hap­pens when you do not give up, even though you want to. The uni­verse always falls in love with a stub­born he­art.

(,,Kúzlo sa deje vtedy, keď sa ne­vzdá­vaš, aj keď chceš.“)

-Thin­king­minds­page (from ins­ta­gram)

14. ,,Ne­ver as­sume that loud is strong and qu­iet is weak.“

(,,Ni­kdy ne­pred­po­kla­daj, že hla­si­tosť je silná a ti­cho je slabé.“)

-Thin­king­minds­page (from ins­tar­gam)

15. ,,She does not speak too much but she le­ads the most in­tel­li­gent con­ver­sa­ti­ons. She is a thin­ker, She has her coffe ans bo­oks and mu­sic. She has her style. There is so­met­hing so deep at her. She has a be­au­ti­ful soul. She has a po­wer and she is not af­raid to be dif­fe­rent. She is art.

(,,Ne­roz­práva veľa, ale ve­die veľmi in­te­li­gentné roz­ho­vory. Ona je mys­li­teľ. Má svoju kávu, knihy a hudbu. Má svoj vlastný štýl. Je na nej niečo hl­boké. Má nád­hernú dušu. Má silu a ne­bojí sa byť od­lišná. ONA JE UME­NIE.“)

-Ano­nym
(Tento je môj na­job­ľú­be­nejší )

 

Komentáre