Ni­cho­las Sparks je je­den z na­jús­peš­nej­ších ame­ric­kých spi­so­va­te­ľov a ur­čite po­znáš jeho knihy a aj filmy, ako Dear John, Walk to Re­mem­ber či The No­te­book. Zvykli sme si, že nie každá jeho kniha skončí happy en­dom, no tieto ci­táty o láske a ži­vote ťa isto ne­ne­chajú chlad­nou. Ne­chaj sa in­špi­ro­vať =)

„Ži­vo­tom sa chcem pre­pí­sať a pre­mi­lo­vať.“

„Po­é­zia má in­špi­ro­vať bez dô­vodu a do­jí­mať bez po­cho­pe­nia.“

„Láska zna­mená, že je pre Vás nie­koho šťas­tie dô­le­ži­tej­šie, ako to Vaše, aj keby to bolo pre Vás ne­smierne bo­lestné.“

we­he­ar­tit.com

„Vieš čo som sa na­učil, keď som stra­til ro­di­čov?
Že vždy sa dá po­kra­čo­vať, ako­koľ­vek ne­sku­točne to vy­zerá. Žiaľ ča­som ustúpi. Možno ni­kdy cel­kom ne­po­mi­nie, ale je čo­raz zne­si­teľ­nejší.“ 

„Láska je ako vie­tor, ne­vi­díme ju, ale mô­žeme ju cí­tiť.“

„Na­učil som sa, že láska aj sku­točná pria­teľ­stvo môžu ne­us­tále rásť, aj cez ob­rov­skú vzdia­le­nosť.“

we­he­ar­tit.com

„…než niečo za­čneš ne­ná­vi­dieť, mu­síš to naj­skôr mi­lo­vať.“

„Nie­kedy aj tie na­jo­by­čaj­nej­šie veci môžu byť mi­mo­riadne, ak ich ro­bíme so správ­nymi ľuďmi.“

„Otec vždy ho­vo­rie­val, že ak s nie­čím bo­ju­ješ, po­ob­ze­raj sa po ľu­ďoch okolo seba a zis­tíš, že každý s nie­čím bo­juje a je to preňho rov­nako ťažké ako pre teba.“

pin­te­rest.com

„Ak si mys­líš, že už to ne­môže byť hor­šie, ver, že môže. Ak si mys­líš, že už to ne­môže byť lep­šie, ver, že môže.“

„Ne­mô­žeš žiť svoj ži­vot iba pre dru­hých ľudí. Rob to, čo je správne pre teba, aj keď to zraní osoby, ktoré mi­lu­ješ.“

„Ži­vot je ako pie­seň, na za­čiatku je zá­hada, na konci znie zá­ve­rečný ref­rén, všetky emó­cie, kvôli kto­rým pie­seň stojí za to, však síd­lia v strede.“

we­he­ar­tit.com

Komentáre