Sau­no­va­nie pô­sobí bla­ho­dárne na telo aj dušu, do­káže ich uviesť do har­mó­nie a rov­no­váhy. Pri­náša psy­chickú a fy­zickú re­la­xá­ciu, re­ge­ne­ruje sily. Uvoľ­ňuje ner­vové na­pä­tie, po­sil­ňuje krvný obeh, oži­vuje pleť a nie­kto ju do­konca po­va­žuje za pra­meň mla­dosti.

Sauna-Wallpaper-1024x576

Zdroj: yesof­corsa.com

Prečo by si mala nav­šte­vo­vať saunu ?

Po­byt v saune má mnoho priaz­ni­vých účin­kov a toto sú nie­ktoré z nich:

 1. Fun­guje ako účinná pre­ven­cia proti na­c­hlad­nu­tiu, chrípke a ďal­ším cho­ro­bám hor­ných dý­cha­cích ciest a sti­mu­luje imu­nitu.
 2. Pod­po­ruje pre­kr­ve­nie tka­nív ce­lého tela ako aj vnú­tor­ných or­gá­nov.
 3. Prud­kým za­hrie­va­ním a ná­sled­ným oc­hla­dzo­va­ním sa roz­ši­rujú a zu­žujú cievy a tak sa stá­vajú pruž­nej­šími.
 4. Ak­tívne od­bú­rava sva­lovú bo­lesť a po­sil­ňuje kar­di­ovas­ku­lárny sys­tém.
 5. Zlep­šuje ter­mo­re­gu­lačné me­cha­nizmy a ničí bak­té­rie a ví­rusy.
 6. Zvy­šuje cel­kovú ob­ra­ny­schop­nosť or­ga­nizmu.
 7. Pô­sobí upo­ko­ju­júco, uvoľ­ňuje dušu i telo, pri­náša psy­chickú i fy­zickú re­la­xá­ciu.
 8. Od­stra­ňuje psy­chické vy­pä­tie, pre­ja­vu­júce sa ne­spa­vos­ťou, ner­vo­zi­tou, stavmi úz­kosti, vy­čer­pa­nos­ťou či bo­les­ťami hlavy.
 9. Telo si vy­tvára hor­móny – napr. en­dor­fín – hor­món šťas­tia a od­bú­rava stres.
 10. Pri po­tení sa ot­vá­rajú póry a od­chá­dzajú z tela škod­livé látky, para zvlh­čuje dý­cha­cie cesty a tak ich pri­ro­dzene čistí.
 11. Pris­pieva k zís­ka­niu do­ko­nale čis­tej po­kožky s vi­di­teľ­ným koz­me­tic­kým efek­tom, uvoľ­ne­niu a svie­žosti s po­vzbu­de­ním mno­hých ži­vot­ných fun­kcií, zlep­še­niu te­les­nej ko­or­di­ná­cie.

Všetko je raz po pr­vý­krát. Ak si ešte ni­kdy ne­bola v saune ale chys­táš sa, tu je zo­pár dob­rých rád.

Čo by si som mala ve­dieť pred vstu­pom do sauny ?

Do sauny by si ne­mala vstu­po­vať pod vply­vom al­ko­holu, prí­liš na­je­dená ani prí­liš hladná. Rov­nako ak ťa po­bo­lieva hlava alebo v ten deň tr­píš mig­ré­nou. Po­byt v saune sa ne­od­po­rúča ani vtedy, ak ťa na druhý deň čaká ná­ročný tré­ning alebo väč­šia fy­zická zá­ťaž. Pred vstu­pom do sauny by si sa mala vždy ospr­cho­vať, zmyť zo seba pot, ne­čis­toty alebo stopy de­z­odo­rantu. Očis­tené a umyté telo ľah­šie vy­lu­čuje pot a tým aj škod­li­viny z tela. Do­dr­žia­va­ním zá­klad­ných hy­gie­nic­kých ná­vy­kov za­brá­niš ší­re­niu rôz­nych cho­rôb a in­fek­cíí. Uľah­číš tak telu ot­vá­ra­nie pó­rov, zba­víš sa po­vr­cho­vých ne­čis­tôt a pri­pra­víš telo na sau­no­va­nie. Veľmi dô­le­žité je od­lo­žiť všetky šperky, pre­tože na­hriate šperky ne­prí­jemne pá­lia.

Zdroj: je­biga.com

Čo by si som mala do­dr­žia­vať po­čas po­bytu v saune ?

V saune by si mala byť nahá, prí­padne si okolo tela oviň ba­vl­nenú plachtu. Z hy­gie­nic­kých dô­vo­dov si v saune sadni vždy na ute­rák. Dý­chaj no­som, ne­na­dy­chuj sa zhl­boka, ale po­zvoľna a ur­čite ne­dý­chaj ús­tami. Ide­álne je, ak si mô­žeš v saune ľa­hnúť alebo sad­núť tak, aby si mala nohy v ta­kej výške, v akej se­díš. Po­kiaľ máš nohy niž­šie, môže dôjsť k tep­lot­nému roz­dielu me­dzi hla­vou a cho­did­lami, a tým sa ter­mo­re­gu­lačný me­cha­niz­mus or­ga­nizmu pre­ťa­žuje, čo sa pre­ja­vuje zá­vratmi alebo bo­les­ťou hlavy. Ak by si sa veľmi rýchlo po­sta­vila, hrozí že sa Ti môže za­to­čiť hlava, prí­padne mô­žeš na chvíľu stra­tiť rov­no­váhu. Ak máš po­cit, že je vzduch v saune prí­liš su­chý, po­lej ho­rúce ka­mene vo­dou. V saune náj­deš aj vet­vičky či kefy. Sú ur­čené na jemnú ma­sáž po­kožky alebo na jej dr­hnu­tie, čím sa ot­vá­rajú kožné póry a rých­lej­šie sa vy­pla­vujú ne­čis­toty z kože a pod­ko­žia.

Čo by som mala ro­biť po do­kon­čení sau­no­va­nia ?

Po pre­hriatí or­ga­nizmu na­sle­duje jeho sc­hla­de­nie. Mô­žeš si zvo­liť vlažnú spr­chu, pod kto­rou zo­tr­váš do­vtedy, kým si telo na chlad­nej­šiu vodu ne­pri­vykne a pre­stane ju vy­hod­no­co­vať ako stu­denú. Vy­skú­šať mô­žeš aj oc­hla­dzo­vací ba­zén, do kto­rého by si mala vstu­po­vať veľmi po­maly. Spr­cho­va­nie stu­de­nou vo­dou je hy­gie­nic­kej­šie, ale nie­kto pred spr­chou pre­fe­ruje jed­no­značne oc­hla­dzo­vací ba­zén. Me­dzi sau­no­va­ním je dobré za­ba­liť sa do deky, alebo plachty a re­la­xo­vať as­poň 10 – 15 mi­nút. Naj­lep­šia je po­loha v lehu, alebo v sede s vy­lo­že­nými no­hami. Takto by si mala zo­tr­vať, až kým sa or­ga­niz­mus ne­vráti do nor­málu, ne­po­minú všetky sprie­vodné javy ako po­cit chladu, zá­vraty či po­te­nie. Po­tom celý po­stup zo­pa­kuj. Po­čas pre­stávky me­dzi sau­nami ne­za­bú­daj do­dr­žia­vať pitný re­žim. Člo­vek po­čas po­bytu v saune stratí až 2 litre vody, preto je ne­vy­hnutné ne­us­tále do­pĺňa­nie te­ku­tín. Po kaž­dom opus­tení po­tnej miest­nosti by si mala vy­piť as­poň dva de­ci­litre vody, naj­lep­šie čis­tej a ne­per­li­vej. Telo od­cení aj zvý­šený prí­sun kys­líka.

Zdroj: mas­sa­gem­bi­odi­na­mica.fi­les.wordp­ress.com

Aká je ide­álna dĺžka po­bytu v saune ?

Na celý pro­ces si vy­hraď pri­bližne 90 mi­nút. Vo vše­obec­nosti platí, že v saune by si mala po­bud­núť 15 – 20 mi­nút, lebo po uply­nutí tohto času si tvoje telo umelo vy­tvára zvý­šenú tep­lotu. Po­tom sa sch­laď, od­dýchni si a celý po­stup zo­pa­kuj. Ide­álne je po­čú­vať svoje telo, pre­tože kaž­dému vy­ho­vuje iný čas a to čo platí pre iného ne­musí pla­tiť aj pre teba. Ak za­čneš mať ne­prí­jemné po­city alebo bu­deš po­ci­ťo­vať sla­bosť v ce­lom tele, po­byt v saune si skráť. Saunu sa od­po­rúča nav­šte­vo­vať ma­xi­málne je­den­krát týž­denne.

V kaž­dom well­ness cen­tre kde pre­vádz­kujú sauny by Ti mali po­skyt­núť in­for­má­cie ohľa­dom jed­not­li­vých ty­poch. Je iba na tebe, aký druh sauny si zvo­líš. 

Jed­not­livé typy:

 • ARO­MA­TICKÁ BY­LIN­KOVÁ SAUNA
 • BIO SAUNA
 • IN­FRA­SAUNA
 • SU­CHÁ FÍN­SKA SAUNA
 • VLHKÁ FÍN­SKA SAUNA
 • VLHKÉ SAUNY – na­prí­klad TE­PI­DÁ­RIUM

Ak si chceš po­byt v saune užiť, od­chá­dzať zre­la­xo­vaná a s prí­jem­ným zá­žit­kom, spo­meň si na naše rady 🙂 .

Komentáre