„Po­ve­dať nie­komu celú pravdu, to je nie­kedy viac ako po­vin­nosť – je to prí­jemné.“

„Ni­kdy ne­ces­tu­jem bez den­níka. Člo­vek má mať vo vlaku vždy ne­jaké vzru­šu­júce čí­ta­nie.“

„Ženy majú ži­vot zá­bav­nejší, lebo majú aj viac vecí za­ká­za­ných.“

„V láske sa všetky cesty kon­čia rov­nako – roz­ča­ro­va­ním.“

„Prvé ta­jom­stvo ži­vota je hľa­da­nie krásna.“

„Je­di­ným pri­ja­teľ­ným spo­loč­ní­kom pre člo­veka je on sám. Všetci os­tatní sú ne­zne­si­teľní.“

„Za­mi­lo­vať sa do seba – to je ako ro­má­nik na celý ži­vot.“

„Tan­cuj ako by ťa ni­kto ne­vi­del, mi­luj akoby ťa ni­kto ne­zra­nil, spie­vaj ako keby ťa ni­kto ne­po­čul a ži ako by si mal zaj­tra umrieť.“

„Fan­tá­ziu do­stal člo­vek za to, čím sa ne­stal a zmy­sel pre hu­mor, aby sa mo­hol ute­šiť nad tým, čim sa stal.“

„Hudba je naj­do­ko­na­lejší typ ume­nia, ni­kdy ne­prez­radí svoje po­sledné ta­jom­stvo.“

Komentáre