Čí­taš tento ná­zov a mys­líš si, že som čudná ? Viem, znie to zvláštne, ale vraví sa, že každé ne­ga­tí­vum sa dá pre­pra­co­vať na po­zi­tí­vum. Preto som si toto tvr­de­nie uplat­nila aj v mo­jom ži­vote. Exis­tuje mnoho mo­ti­vač­ných li­te­rár­nych kníh, ktoré ťa učia po­zi­tív­nemu mys­le­niu, len nie každý si to pre­pra­cuje do osob­ného ži­vota.

Každá po­známe tie si­tu­ácie, kedy už toho máme dosť. Či už bý­vaš sama, alebo s pria­te­ľom či s ro­dičmi, máš svoje po­vin­nosti, ktoré mu­síš pl­niť pra­vi­delne. Me­dzi ne patrí aj upra­to­va­nie a preto som sa roz­hodla po­môcť ti a po­zrieť sa na túto, nie veľmi prí­jemnú čin­nosť z iného uhla po­hľadu.pexels-photo-28482photo: pe­xels.com

ČASŤ PRVÁ. Po­máha to tvojmu telu. Aj keď nie úplne, veď predsa ne­mô­žem tvr­diť, že je to rov­naké ako ho­dina v po­sil­ňovni, ale má to niečo do seba. Každý od­bor­ník tvrdí, že už len chô­dza po scho­doch, alebo pre­chádzka ti po­máha k pre­kr­ve­niu tvojho krv­ného obehu, pre­tože máš po­hyb, ktorý je nášmu telu pros­pešný. Preto som si po­ve­dala, že keď pôj­dem po scho­doch zo­be­riem zo se­bou ne­jaké to zá­va­žie, ako na­prí­klad smetný kôš, k tomu ne­jakú kra­bicu od no­vých to­pá­nok 🙂 prej­dem sa a možno ešte po­mô­žem pria­te­ľovi s ná­ku­pom, aj keď mi to má­lo­kedy do­volí.

ČASŤ DRUHÁ. Mám rada saunu. A mys­lím si že väč­šina z nás. Do môjho har­mo­no­gramu som si saunu sa­moz­rejme pri­dala. Raz do týždňa tam cho­die­vam s mo­jimi ka­ma­rát­kami a raz do týždňa si to zo­pa­ku­jem s mo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou žeh­lič­kou 🙂 Čí­taš správne! Skús si zo­brať plný kôš prádla (aj s ute­rákmi, plach­tami a ob­lieč­kami z po­stelí) a te­raz poďme na to. Všetko to vy­žehli! Bu­deš sa di­viť, ako ťa bude bo­lieť tri­ceps na ruke a k tomu sa ešte aj spo­tíš ako v saune.

ČASŤ TRE­TIA.  Od­re­a­guj sa v pl­nom prúde a k tomu si sprav aro­ma­te­ra­pickú kúru. Te­raz pri­chá­dzame k bodu, ako sa od­hod­lať v tak krásny deň, ako je na­prí­klad so­bota? Prečo je to také ťažké, keď som sa včera tak úžasne ba­vila ? A je­diné, čo te­raz cí­tim je bo­lesť hlavy po su­per párty. Takže, môj po­stup je na­sle­dovný.

Sa­moz­rejme prvá časť môjho dňa sú ra­ňajky a k tomu hrn­ček, dosť veľ­kej kávy. Pop­ri­tom si na­or­di­nu­jem, ako správna le­kár­nička ne­jakú tú tab­letku, ktorá sa od­po­rúča pri bo­les­tiach hlavy. Me­dzi­tým dám všetky špi­navé veci do práčky, aby po jej vy­bratí roz­vo­ňali celý byt a mňa to upo­kojí. Pus­tím si na dosť ma­xi­málnu hla­si­tosť ne­jaké mu­sic hity, ktoré po­znám a ktoré si viem aj za­spie­vať a už sa to za­čne.

Moja fi­gúra sa za­čne hý­bať, pop­ri­tom si pre­chá­dzam po­ličky s ďal­šou vo­ňa­vou te­ku­ti­nou, chy­tím ten prí­stroj, ktorý môj spev pre­kričí a na­ko­niec umy­jem ďal­šou aro­ma­tic­kou te­ku­ti­nou nech to má ten správny pod­tón. Zrazu si uve­do­mím, že som pri konci toho všet­kého. Možno si ešte niečo vlo­žím do hr­nca, keďže mi to s tým tan­com tak per­fektne ide 🙂pexels-photophoto: pe­xels.com

ČASŤ ŠTVRTÁ. KO­NIEC. Áno. Presne to, čo sa zdalo, tak strašne otravné a mne sa vô­bec nech­celo. Na­po­kon mám dobrú ná­ladu, uro­bila som niečo pre seba, na­bila som sa ma­xi­mál­nou ener­giou a to mi zo­bralo len tri ho­diny môjho úžas­ného ži­vota. Te­raz je na rade môj štý­lový gauč, na ktorý si ľah­nem a po­zriem niečo prí­jemné, veď mám ešte ne­jaký čas, kým sa znova ocit­nem v pra­cov­nom svete.

Dú­fam, že som ti as­poň troška po­mohla a na­bila ťa ener­giou, aby si sa už te­raz te­šila na tvoje ďal­šie upra­to­va­nie.  
photo: pe­xels.com

Komentáre