1. Škor­pión

Toto zna­me­nie sa naj­rých­lej­šie od­mi­luje a prav­de­po­dobne by ťa to ne­malo prek­va­piť. Je to ľahké, pre­tože škor­pi­óni sa na­ozaj ľahko do­stanú do fázy, že sú ne­spo­kojní. Keď sa vzťah stane váž­nej­ším, zvyknú byť žiar­liví a majú aj svoje tajné stránky.

2. Blí­ženci

Vy­soká za­mi­lo­va­nosť do teba môže byť na za­čiatku dosť silná, pre­tože si ur­čite zá­bavná, milá, vzru­šu­júca a stále niečo ro­bíš. Ale pre­tože si nie­kedy po­vr­chná a ne­kon­zis­tentná, je ľahké sa od teba od­mi­lo­vať.

3. Ba­ran

Vzťah s te­bou je plný dob­ro­druž­stiev a to je asi je­diný dô­vod prečo s te­bou zo­stáva. Ba­ran sa však z času na čas nudí a rýchlo ťa tvoj vzťah pre­stane ba­viť, ako­náhle sa v ňom ne­deje nič nové.

4. Rak

Byť v ta­komto vzťahu môže byť pre dru­hého člo­veka veľmi vy­čer­pá­va­júce, pre­tože tvoj par­tner má ten­den­ciu stále sa dr­žať mi­nu­losti a po­kiaľ to vi­díš, pre­sta­neš ho mi­lo­vať.

5. Lev

Ľahko sa za­mi­lu­ješ,  pre­tože máš veľké srdce a kre­a­tívny po­hľad na svet Ale je ľahké sa od teba aj od­mi­lo­vať, pre­tože tvoja po­sad­nu­tosť ľudmi veľmi „dusí“ druhú osobu.

6. Ryby

Čo sa týka tvo­jich zá­le­ži­tostí s lás­kou, vždy máš ten­den­ciu si uro­biť z par­tnera stre­do­bod po­zor­nosti. Pre­tože ni­kdy presne ne­vieš čo chceš a on ti vždy po­radí. Tak, aby bolo po jeho mienke. Tento vzťah je pr­líš ide­a­lis­tický, čo zne­mož­ňuje silu pre­ko­nať ho.

7. Ko­zo­ro­žec

To, čo je krásne, je tvoja pred­stava že po­lo­vicu ži­vota strá­viš s tvo­jimi par­tne­rom. Ale aj tak v kú­tiku duše stále mys­líš na roz­chod. Možno sa od teba od­mi­luje, čo ty vieš, alebo to bu­deš práve ty, kto po­vie že je ko­niec.

8.  Stre­lec 

Nie je ľahké sa od teba od­mi­lo­vať, stre­lec 🙂 Vďaka ra­dosti, smie­chu a opti­mis­tic­kému po­hľadu na svet.

9. Vod­nár 

Pre vod­nára je ťažké sa od­mi­lo­vať od ur­či­tej osoby, pre­tože dlho trvá, kým sa do nej za­mi­luje. Ľu­dia majú ten­den­ciu často pre­ko­ná­vať svoje hra­nice, pre­tože za iných okol­ností by to ne­uro­bili.

10. Váhy 

Váhy je ťažké pre­stať mi­lo­vať. Sú okúz­ľu­júce, ne­odo­la­teľné a ná­kaz­livé osoby. Ľu­dia ich mi­lujú a je­diná vec, ktorá ťa pri­núti (možno) pre­stať ju mi­lo­vať je aver­zia ku všet­kým od­hod­la­niam ži­vota.

11. Býk

Je ťažké pre­stať mi­lo­vať býka, pre­tože ak sa do neho raz za­mi­lu­jete, tento vzťah sa stane pre teba pri­ri­tou číslo jedna. Si spo­ľah­livá, lo­jálna a dá­vaš mu po­cit do­mova.

12. Panna

Aj keď môže byť ťažké pannu spoz­nať vďaka jej pla­chosti a ten­den­cii strá­žiť si sú­kro­mie, no ako­náhle ju spoz­náš, už ni­kdy ju ne­ne­cháš ísť. Vzťah s ňou je jedna ne­uve­ri­teľná vec.

https: thought­ca­ta­log.com

Komentáre