Viac emó­cii, viac kíl na­vyše. Ani sa ne­naz­dáš a je­de­nie ne­bu­deš môcť kon­tro­lo­vať. To je už len kú­sok od váž­nych po­rúch príjmu po­travy. Aj takto môže do­pad­núť ne­lie­čené emo­ci­onálne pre­je­da­nie sa. 

Ďal­šie emó­cie, ďal­šie kilá na­vyše

Ve­dela si, že exis­tuje fy­zický hlad, ale aj hlad vy­vo­laný emó­ciami? Ten prvý je pri­ro­dzený, spá­lili sme ener­giu a te­raz ju po­tre­bu­jeme do­pl­niť. Emo­ci­onálny hlad je však o nie­čom inom. Slúži na uspo­ko­je­nie emo­ci­onál­nych po­trieb. Keď si smutná, na­hne­vaná, ner­vózna, šťastná, osa­melá alebo sa nu­díš vždy siah­neš po jedle. Po do­je­dení ce­lej tab­ličky čo­ko­lády alebo ze­mia­ko­vého ša­látu je všetko zrazu zá­zračne „za­žeh­nané“ a ty sa cí­tiš ko­nečne lep­šie.

V ma­ga­zíne He­alt­hline sa k emo­ci­onál­nemu pre­je­da­niu vy­jad­rili na­sle­dovne: „Ne­ga­tívne emó­cie môžu viesť k po­citu práz­dnoty. Jedlo sa po­va­žuje za spô­sob, ako na­pl­niť túto práz­dnotu a vy­tvo­riť fa­lošný po­cit „pl­nosti“ alebo do­čas­nej ce­lis­tvosti.“ Emo­ci­onálne pre­je­da­nie pos­ti­huje obe po­hla­via, no pries­kumy uká­zali, že sú to zväčša ženy, ktoré sa ne­u­dr­žia s ly­žič­kou či vid­lič­kou na uzde.

Som emo­ci­onálny jed­lík?

Ako teda zis­tíš, či ješ kvôli hladu alebo kvôli emó­ciám? Podľa ma­ga­zínu He­alt­hline sú toto sú nie­ktoré z prí­zna­kov emo­ci­onál­neho pre­je­da­nia sa:

  1. cí­tiš sa vinná, že si niečo zjedla,
  2. mô­žeš zjesť aj za dvoch, no stále ne­máš po­cit pl­nosti,
  3. tú­žiš len po ur­či­tých po­tra­vi­nách alebo jed­lách,
  4. ješ náhle a veľa.

Ešte si si stále nie istá, či si emo­ci­onálny jed­lík? Po­kús sa viac vní­mať to, ako re­a­gu­ješ na dané pod­nety, ktoré sa dejú okolo teba. Ak u seba za­re­gis­tru­ješ nie­ktoré, z týchto prí­zna­kov, prav­de­po­dobne ťa ovlá­dajú tvoje emó­cie a ješ kvôli nim, nie kvôli hladu:

  1. Ješ, keď si vy­stre­so­vaná?
  2. Ješ aj vtedy, keď ne­máš hlad?
  3. Ješ, kvôli tomu lebo sa po­tom cí­tiš lep­šie (napr. si smutná a tak sa roz­hod­neš zjesť ba­lí­ček cuk­rí­kov, po­tom sa za­ru­čene za­čneš cí­tiť ve­sel­šie)
  4. Cí­tiš sa bez­mocná, keď ne­máš pri sebe jedlo?

zdroj: unsp­lash.com

Ako pre­stať s emo­ci­onál­nym stra­vo­va­ním?

Naj­čas­tej­šie ješ kvôli emó­ciám vredy, keď si v dep­re­sii, ner­vózna, vy­čer­paná alebo sa nu­díš. Ak pôjde na teba pôjdu po­city úz­kosti a osa­me­losti, ešte pred tým, než ot­vo­ríš kra­bičku so zmrz­li­nou, za­vo­laj ka­ma­rátke, po­roz­prá­vajte sa, po­môže ti to. Ak si ner­vózna, pusti si ne­jakú ob­ľú­benú pes­ničku alebo si choď za­cvi­čiť, za­be­hať alebo mô­žeš vy­skú­šať aj me­di­tá­ciu. Keď na teba príde únava, urob si chvíľku pre seba, do­praj si kú­peľ s von­nými svieč­kami. A v ne­po­sled­nom rade, keď sa nu­díš, ni­kdy ne­jedz. Miesto ty­či­niek či čip­sov, zo­ber do ruky rad­šej dobrú knihu alebo si pusti in­špi­ra­tívny pod­cast.

Keď sa ti to vy­mkne spod kon­troly

Ak si sa v pred­chá­dza­jú­cich riad­koch na­šla a máš po­doz­re­nie, že tr­píš emo­ci­onál­nym pre­je­da­ním, skús v najb­liž­ších dňoch viac vní­mať samú seba. Za­me­raj sa na svoje po­city, skús ich ana­ly­zo­vať a zis­tiť, či ješ kvôli hladu alebo kvôli emó­ciám. Od­po­rú­čame ti viesť stra­vo­vací den­ník, kde si bu­deš za­pi­so­vať aj to, ako sa cí­tiš. Ak ne­uvi­díš zlep­še­nie a stále bu­deš mať po­cit, že je­de­nie ne­do­ká­žeš kon­tro­lo­vať, ob­ráť sa na od­bornú po­moc. Ne­kon­tro­lo­vané pre­je­da­nie sa môže to­tiž viesť k váž­nym po­ru­chám príjmu po­travy.

Zdroj: help­gu­ide.org, he­alt­hline.com

Komentáre