Zá­visť, hnev, osa­me­losť, smú­tok, a iné. Ob­čas sa s nimi stretne každý.

Keď to na nás príde, do­kážu nám po­ka­ziť celý deň. Ne­vieme ako ich zvlá­dať, pre­tože väč­šina z nás bola učená ich po­tlá­čať. No ako ovplyv­niť to, aby ne­ga­tívne emó­cie ne­roz­ho­do­vali o na­šej ná­lade a v ko­neč­nom dô­sledku aj ži­vote? Tu je 8 ti­pov, ako ich ovlád­nuť.

1. Iden­ti­fi­kuj emó­ciu

Najprv ju mu­síš ve­dieť po­me­no­vať. Čo spô­so­buje tvoj dis­kom­fort? Je to hnev, smú­tok alebo po­cit osa­me­losti? Ako sa mô­žeš vy­spo­ria­dať s tým, čo ťa trápi, ak ne­vieš jeho prí­činu.

@di­let­ta­menta by 📷 @cat­he­ri­ne­an­gil­lie­riph

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

2. Opý­taj sa sa­mej seba ako ti emó­cia ovplyv­ňuje ži­vot

Ja sama na sebe vní­mam, že ak ne­mám svoje naj­lep­šie ob­do­bie, tak to ovplyv­ňuje môj ži­vot vo všet­kých sme­roch. Som me­nej spo­lo­čen­ská, utia­hnutá a väč­ši­nou sa ob­ja­via aj zdra­votné prob­lémy.  Keď po­cho­píš, že ne­ga­tívne emó­cie ti ovplyv­ňujú ži­vot v smere, v kto­rom si ni­kdy nech­cela, tak sa ti po­darí skôr ich do­stať pod kon­trolu.

3. Opa­kuj sa­mej sebe: Všetko prejde

Aj ne­ga­tívne emó­cie to majú spo­čí­tané. Ne­budú tr­vať večne, a rov­nako ako prišli, tak aj od­ídu. Žiaľ, platí to rov­nako aj na po­zi­tívne emó­cie. Šťas­tie je pr­chavé, a rov­nako tak aj smú­tok. Opa­kuj si to a ver, že sa ti bude žiť ľah­šie s ve­do­mím, že všetko na svete je do­časné.

4. Nájdi zdroj emó­cií

Po­znáš svoju emó­ciu, vieš ako ti ovplyv­ňuje ži­vot a aj to, že raz skončí. Je naj­vyšší čas zis­tiť, čo tvoje ne­ga­tívne emó­cie spô­so­buje. Aj keď sa ti môže zdať, že už ani ne­vieš, prečo sa cí­tiš tak, ako sa cí­tiš, ur­čite exis­tuje spúš­ťač, ktorý to celé spô­so­bil. Mu­síš po­roz­mýš­ľať a prísť na to, o čo ide.

5. Prijmi ju

Ne­pred­stie­raj, že ne­exis­tuje. Ne­snaž sa ju utut­lať. Je naj­vyšší čas pri­jať ju a do­stať sa cez to. Prijmi, že uda­losť, ktorá vy­vo­lala všetky ne­ga­tívne emó­cie sa stala, a je po­trebné pre­ko­nať ju. Svet sa kvôli tomu ne­zrúti, práve na­opak, po­kra­čuje ďa­lej a ty pri­chá­dzaš o množ­stvo krás­nych chvíľ.

6. Znova si pri­po­meň, že to raz skončí

Zhl­boka sa na­dýchni a po­vedz si, že všetko, čo práve pre­ží­vaš má svoje ko­niec.

7. Po­kús sa vrá­tiť do prí­tom­nosti

Vždy, keď sa cí­tiš zle, tak ži­ješ buď v mi­nu­losti, alebo v bu­dúc­nosti. A to ti pri­náša po­city ne­spo­koj­nosti. To, čo sa stalo už ne­zme­níš. To, čoho sa obá­vaš sa vô­bec stať ne­musí. Snaž sa čo naj­viac vcí­tiť do prí­tom­ného oka­mihu a všetko, čo ro­bíš, rob na­plno. Sú­streď sa na danú ak­ti­vitu, ktorú práve vy­ko­ná­vaš a ne­do­voľ mysli za­mýš­ľať sa nad prob­lé­mami.

8. Pouč sa a po­hni sa ďa­lej

To, že sa po dl­hých týžd­ňoch, či me­sia­coch ko­nečne cí­tiš lep­šie, ešte ne­zna­mená, že tvoja lek­cia skon­čila. Práve na­opak. Tu sa za­čína. Všetko, čím si si pre­šla ťa malo niečo na­učiť a v bu­dúc­nosti už bu­deš lep­šie ve­dieť, ako zvlá­dať po­dobné si­tu­ácie. Na­učila si sa toho o sebe mnoho.

Ni­kdy ne­do­voľ, aby ťa ne­ga­tívne myš­lienky a emó­cie po­hl­tili na­toľko, že si pre­sta­neš vší­mať kaž­do­denné ma­lič­kosti a krásy ži­vota.

 

Zdroj: hacks­pi­rit.com

Komentáre