Plá­nu­ješ veľké jarné upra­to­va­nie tvojho šat­níka a ne­vieš čo s ve­cami, ktoré sa roz­hod­neš vy­ho­diť? Od­nes ich do H&M!

H&M si vy­lep­šuje svoju re­pu­tá­ciu fast-fas­hion značky a tento týž­deň vy­hlá­sili za Me­dzi­ná­rodný týž­deň re­cyk­lá­cie. V týždni od 18 do 24 ap­ríla si dali za cieľ vy­zbie­rať až 1000 ton po­u­ži­tého ob­le­če­nia vo viac ako 3600 ob­cho­doch po svete. Na Slo­ven­sku mô­žeš odo­vzdať tvoje staré ob­le­če­nie v kaž­dom H&M a do­sta­neš za to od­menu v po­dobe po­u­kážky na ďalší ná­kup.

Ok­rem toho sa spo­jili s M.I.A , ktorá pre nich na­hrala vi­deo, v kto­rom zdô­raz­ňujú aký vplyv má vy­ho­dené a ne­spra­co­vané ob­le­če­nie na pôdu a ži­votné pro­stre­die. Jedno re­cyk­lo­vané tričko ušetrí až 2100 lit­rov vody, dosť dobré nie?

 

Zdroj: www.huf­fing­ton­post.co.uk

Komentáre