Pý­tali ste sa už sa­mých seba ako je možné, že to vý­pre­da­jové tričko, ktoré ste si práve kú­pili, bolo pri­veľmi lacné? V sku­toč­nosti také lacné nie je.

Pí­sať o tomto glo­bál­nom prob­léme je veľmi kom­pli­ko­vané. Jed­nak z tej stránky, že vám po na­pí­saní tohto článku hrozí vy­ha­dzov (pra­cu­jem ako sa­les ad­vi­sor v mód­nom prie­mysle), no aj zo stránky do­stup­nosti in­for­má­cií vďaka nášmu vy­soko ospe­vo­va­nému in­ter­netu. A vraj na in­ter­nete náj­dete všetko. Čo ak je ale týchto in­for­má­cií enormné množ­stvo a vy ne­viete na koho strane máte stáť? Je to rov­naký prí­pad ako pri zdro­joch na se­mi­nárne práce do školy – “ne­pou­ží­vajte wi­ki­pé­diu, pre­tože tam môže pri­dať ho­cikto ho­cičo bez pre­ve­re­ných sku­toč­ností”.

Prob­lém fast fas­hion sa čo­raz viac sk­lo­ňuje kaž­dým dňom. Ide o pro­du­ko­va­nie ne­zne­si­teľ­ného množ­stva ob­le­če­nia za malý pe­niaz, spre­vá­dzané zne­čis­ťo­va­ním ži­vot­ného pro­stre­dia a po­ru­šo­va­ním etic­kého kó­dexu (a to ne­mô­žem ho­vo­riť o vy­krá­daní, keďže ná­vrhar­stvo ne­chráni au­tor­ský zá­kon). Ná­vrhy na sve­tové fas­hion we­eky sa re­a­li­zujú nie­koľko me­sia­cov. Až po­tom sa ko­lek­cia šije a roz­váža do bu­ti­kov. Fast fas­hion re­ťazce, ktoré tieto pre­hliadky sle­dujú to majú omnoho rých­lej­šie. Na­ko­pí­rujú ko­lek­ciu do nie­koľ­kých týž­dňov a ča­sto­krát si ich mô­žeme kú­piť skôr ako ori­gi­nálne kúsky. Toto ob­le­če­nie vám má na­vo­diť po­cit, že už do me­siaca vy­jde z módy. Presne toto je prí­či­nou, že vy­ho­díme po­čas roka pri­bližne až 30 kg “ne­pot­reb­ného” ob­le­če­nia. Nejde iba o plyt­va­nie ma­te­riá­lov, pe­ňazí a nie­koľko ho­di­no­vej práce ľudí, ale dô­le­žité je aj ve­dieť, koľko cen­nej vody sa pri tom mi­nie. Na vý­robu jed­ných je­an­sov sa mi­nie až 20 000 lit­rov vody.

Na­šťas­tie sa aj eko­ló­gia stáva veľmi “in” zá­le­ži­tos­ťou. Pre­tože inak by sa už skôr a omnoho viac zna­čiek za­pá­jala do eko­lo­gic­kých prog­ra­mov. Alebo azda máme ve­riť tomu, že v tak­mer rov­na­kom čase sa všetky módne domy uve­do­mili a chcú od­razu chrá­niť pla­nétu na­roz­diel od svo­jich zis­kov? Ne­viem či im mô­žem s po­koj­ným sve­do­mím ve­riť, alebo ide iba o ďalší mar­ke­tin­gový ťah. Keď som hľa­dala na in­ter­nete in­for­má­cie ohľadne fast fas­hion, do očí sa mi do­stali ty­pické značky, v kto­rých na­ku­pu­jem. Na čele vládla Zara, v tes­nom zá­vese H&M, Pri­mark sa na slo­ven­ských strán­kach pre­važne ne­ob­ja­vo­val, pre­tože najb­ližší je v Ra­kúsku. A mnoho ďal­ších po­dob­ných zna­čiek, res­pek­tíve aj rov­na­kých (to platí na­prí­klad pre Bershku, Stra­di­va­rius a Pull & Bear, ktoré spo­ločne so Za­rou spa­dajú pod jednu firmu In­di­tex; po­li­tiku majú teda rov­nakú).

Na strán­kach In­di­texu som na­šla ohľadne eko­lo­gic­kých rie­šení iba to, že do roku 2020 chcú mať všetky ob­chody 100 % eko­lo­gicky účinné (do­sia­hnu­tie ma­xi­mál­nej pro­duk­ti­vity mi­ni­mál­nymi ná­kladmi) a po spý­taní sa pra­cov­níka z jed­ného ich ob­chodu sa mi do­stá­vali od­po­vede, že veci ohľadne ne­le­gál­nej det­skej práce sú in­terné in­for­má­cie, alebo že o žiad­nom prog­rame na ochranu detí ne­ve­dia. Pri H&M ne­viem či mô­žem byť úplne ob­jek­tívna. Často sa ku mne do­stá­vajú tiež viac in­for­má­cií ako majú “bežní ľu­dia”. No po pre­zretí strá­nok sa vám ur­čite ne­dos­tanú od­po­vede typu “ne­viem”. Mu­sím po­ve­dať, že H&M sa dosť zme­nilo za po­sledné roky a veľmi sa za­čalo sna­žiť ohľadne týchto otá­zok.

Síce na in­ter­nete náj­dete in­for­má­cie, že v to­vár­niach v Ban­gla­déši pra­cujú deti, no práca detí je v H&M, ako oni tvr­dia, ne­pri­ja­teľná a spo­lu­pra­cujú aj s UNI­CE­Fom s cie­ľom zru­šiť det­skú prácu po ce­lom svete. Čo sa týka ži­vot­ného pro­stre­dia, po­zrite si prog­ram Con­sci­ous (doma som si skon­tro­lo­vala ob­le­če­nie a bu­dem sa sna­žiť po­lep­šiť – ná­pis con­sci­ous sa me­dzi mo­jím ob­le­če­ním ob­ja­vuje iba 3 krát). Prí­jemné prek­va­pená som však bola pri od­po­ve­daní na moju otázku u značky Lin­dex. Vraj si viete presne zis­tiť od­kiaľ po­chá­dza ma­te­riál, do­konca z akých plan­táží. Túto vec som si kon­krétne ne­ove­ro­vala, no na­šla som mnoho iných in­for­má­cií na ich we­bo­vej stránke, ktoré tak­tiež sú­vi­seli s re­cyk­lá­ciou a pod.

 

Ako mô­žeme po­môcť? V pr­vom rade, vždy sa za­mys­lite nad tým, čo ku­pu­jete. Ne­vy­ha­dzujte zby­točné pe­niaze na boty, ktoré su vám malé len preto, že sú v zľave. Šet­re­nie na ne­pot­reb­ných ve­ciach je pr­vým kro­kom. Krok číslo dva, ni­kdy nič len tak ne­vy­ha­dzujte do koša. Ja osobne rad­šej veci po­su­niem ďa­lej, ho­dím do re­cyk­lač­ného koša v ro­bote, v kraj­nom prí­pade tričko po­u­ži­jem ako han­dru. Tip číslo 3 – na­ku­pujte alá se­cond hand, pre­dá­vajte alá se­cond hand. Sa­moz­rejme ne­musí byť celý váš šat­ník zo­sta­vený iba z ta­kýchto kús­kov. No to, že nie­komu urobí vaše ne­no­sené tričko ra­dosť, spô­so­buje ra­dosť aj ži­vot­nému pro­stre­diu.

Aj keď ani vy stále ne­viete, či mé­diá iba na­fu­kujú bub­linu fa­loš­ných ob­vi­není, alebo majú pravdu a módne značky sa sna­žia len uka­zo­vať sa v lep­šiom svetle pred ve­rej­nos­ťou, stále mô­žete vy­užiť týchto pár ti­pov, ako zlep­šiť vní­ma­nie tohto prob­lému a ako s ním bo­jo­vať as­poň s mi­ni­mál­nou ná­ma­hou.

zdroj: ni­ko­la­fa­bova.blog.sme.sk/c/413696/mc­do­nalds-v-od­ie­vani-a-k-a-z-kto­rej-strany-nam-klamu-o-fast-fas­hion.html

ti­tulná foto: aos

Komentáre