Kor­ču­ľo­va­nie na ko­lies­ko­vých kor­ču­liach je ae­róbna špor­tová ak­ti­vita. Tvo­jej mysli po­skytne od­dych a ak jej bu­deš ve­no­vať do­sta­tok času, do­káže krásne vy­for­mo­vať aj tvoju po­stavu.

Kor­ču­ľo­va­nie ako vy­trva­lostná ak­ti­vita

Aby si na svo­jej po­stave za­čala vi­dieť vý­sledky, na kor­čule sa vy­ber as­poň 3-krát do týždňa. Ne­za­bú­daj pred­tým ani na roz­cvičku – zmi­ni­ma­li­zu­ješ ri­ziko zra­ne­nia a pre­dí­deš sva­lovke. Ak s kor­ču­ľo­va­ním iba za­čí­naš, zo za­čiatku po­stačí aj 20 mi­nút in­ten­zív­neho kor­ču­ľo­va­nia denne. Po­tom čas pre­dĺž na mi­ni­málne tri­štvrte ho­diny. Za ho­dinu in­ten­zív­neho kor­ču­ľo­va­nia do­ká­žeš spá­liť až 600 ka­ló­rií, ale je po­trebné udr­žia­vať ur­čité tempo.

watch­fit.com

Ak tú­žiš mať silné nohy, kor­ču­ľo­va­nie ti môže po­môcť. Pri kor­ču­ľo­vaní naj­viac po­sil­níš se­dací sval, štvor­hlavý sval stehna, svaly pred­ko­le­nia, pri­ťa­ho­vače stehna, chrb­tové svaly a priamy brušný sval. Su­per vý­ho­dou je to, že šetrí kĺby pre­tože pri ňom ne­do­chá­dza k prud­kým otra­som. Tré­ningy na ko­lies­ko­vých kor­ču­liach priaz­nivo pô­so­bia aj na dý­cha­ciu sú­stavu a po­sil­ňujú srd­covo-cievny sys­tém. Do­konca ve­dia po­môcť ľu­ďom s vy­so­kým tla­kom, pre­tože krvný tlak zni­žujú.

Foto: s-me­dia-ca­che-ak0.pi­nimg.com

Kor­ču­ľo­va­nie ako re­lax

Ak ešte nie si skú­sená kor­ču­liarka a chceš sa vy­hnúť pá­dom, nájdi si kva­litnú as­fal­tovú cestu bez ka­mien­kov. Ide­álny pre teba môže byť aj cyk­lis­tický chod­ník. Ni­kdy ne­za­bú­daj na prilbu na hlavu a tak­tiež ko­lenné a lak­ťové chrá­niče. Buď vždy opatrná, zo za­čiatku si bu­deš mu­sieť osvo­jiť správnu tech­niku jazdy. Pod­statné je ve­dieť bez­pečne za­brz­diť. Ak si nie si istá, pop­ros o po­moc ka­ma­ráta alebo ka­ma­rátku.

Keď na­do­bud­neš ur­čité zruč­nosti, kor­ču­ľo­va­nie sa pre teba stane zá­ba­vou a od­dy­chom zá­ro­veň. Ak sa bu­deš kor­ču­ľo­vať v lete, pekné opá­le­nie sa stane pri­da­nou hod­no­tou.

Zís­kaš ra­dosť z po­hybu čo is­totne pris­peje k po­citu tvo­jej spo­koj­nosti. Efek­tívne vy­uži­ješ voľný čas a bu­deš mať su­per po­cit, že si uro­bila niečo pre svoje telo a dušu.

Komentáre