Plá­va­nie je vy­trva­lostná, ae­róbna ak­ti­vita. Aby bola účinná, musí byť vy­ko­ná­vaná ur­či­tou in­ten­zi­tou, správ­nou tech­ni­kou, musí byť pra­vi­delná a vy­ko­ná­vaná do­sta­točne dlhý čas. Nemá žiadne ob­me­dze­nia. Ne­zá­leží na vý­kon­nosti, zdra­vot­nom stave ani veku. Plá­va­nie mô­žeš po­va­žo­vať za efek­tívny kar­di­ot­ré­ning.

Čo sa deje s mo­jím te­lom po­čas plá­va­nia ?

Pri plá­vaní sa za­pá­jajú tak­mer všetky svaly. Telo je v ho­ri­zon­tál­nej po­lohe a pra­vi­delné vy­tá­ča­nie do strán rov­no­merne roz­víja jeho ľavú a pravú stranu. K správ­nemu za­po­je­niu sva­lov pris­pieva pre­ve­de­nie jed­not­li­vých spô­so­bov plá­va­nia a správna tech­nika. Dobre si pre­cvi­číš nie­len veľké svaly, ale aj drobné, ktoré až tak často ne­pou­ží­vaš, čím za­bez­pe­číš kom­plexný roz­voj ce­lého tvojho tela. Ho­ri­zon­tálna po­loha po­zi­tívne ovplyv­ňuje čin­nosť srd­covo – ciev­nej sú­stavy a zvý­še­ným úsi­lím dý­cha­cích sva­lov sa roz­víja dý­chací sys­tém.

Foto: sta­tic.pe­xels.com

Ako plá­va­ním schud­nem ?

Plá­va­nie má veľký vý­znam pri zni­žo­vaní te­les­nej hmot­nosti, for­mo­vaní krás­nej a zdra­vej po­stavy. Vý­daj ener­gie je ale zá­vislý od rých­losti, te­les­nej hmot­nosti a od tech­niky.

Na pre­ko­na­nie 1 km, bu­deš po­tre­bo­vať šty­ri­krát viac ener­gie ako pri behu.

Kým na­prí­klad pri behu pô­so­bíš iba proti gra­vi­tá­cii a ná­poru vzdu­chu, pod hla­di­nou na teba zo všet­kých strán číha silný hyd­ro­sta­tický tlak a ty ho mu­síš pre­ko­nať. Pri plá­vaní je telo nad­ná­šané a tým pá­dom mi­ni­málne za­ťa­žuje po­hy­bové ústro­jen­stvo a ne­tr­pia ani tvoje kĺby. Aby bolo tvoje plá­va­nie efek­tívne, mu­síš každý štýl plá­vať správne. Preto sa rad­šej po­raď s tré­ne­rom alebo skú­se­ným plav­com. Ak sa pý­taš koľko met­rov alebo ki­lo­met­rov by si mala za deň za­plá­vať, všetko zá­visí od cieľa ktorý si zvo­líš.

Po­kiaľ chceš schud­núť, mu­síš za­plá­vať čo naj­ďa­lej a poc­tivo.

Foto: sta­tic.pe­xels.com

Dô­le­žité je sú­stre­diť sa na jed­not­livé po­hyby, nájsť si svoj ryt­mus a pra­vi­delne, hl­boko a správne dý­chať. Pri plá­vaní by si mala byť za­dý­chaná ako pri inej špor­to­vej ak­ti­vite.

Telo sa musí za­hriať a do­stať na te­povú frek­ven­ciu, pri kto­rej za­čne spa­ľo­vať tuky.

Preto sa po­kús plá­vať vkuse, bez pre­stá­vok a kon­štant­nou rých­los­ťou. Plá­vaj mi­ni­málne 30 mi­nút vkuse, v čo naj­tep­lej­šej vode  (28 stup­ňov a viac) a uve­do­muj si všetky svoje svaly, ktoré pra­cujú pra­vi­delne.

Aby si za­čala vi­dieť na svo­jej po­stave že­lané vý­sledky, plá­vať by si mala as­poň dva­krát alebo tri­krát týž­denne a na tré­ning si vy­hra­diť mi­ni­málne jednu ho­dinu.

Mu­síš si ale uve­do­miť, že na­koľko sa telo vo vod­nom pro­stredí oc­hla­dzuje a pri ná­zna­koch chladu za­dr­žuje tuk (čím sa chráni proti strate tepla), chud­nu­tie nie je efek­tívne ak nie je pod­po­ro­vané aj správ­nou vý­ži­vou.

Aké ďal­šie vý­hody po­sky­tuje plá­va­nie ?

  • Pri plá­vaní po­sil­ňu­ješ nohy, bruško, vnú­torné stehná a pr­sia.
  • Na­má­haš všetky sva­lové par­tie a po­sil­ňu­ješ aj chrb­ticu.
  • Plá­va­nie po­sil­ňuje srdce a cievy – čím za­bez­pe­čuje pre­ven­ciu in­far­ktu a moz­go­vej prí­hody.
  • Zrých­ľuje me­ta­bo­liz­mus, zvy­šuje ka­pa­citu pľúc a zlep­šuje dý­cha­nie.
  • Rov­nako zlep­šuje vy­trva­losť a kon­dí­ciu.
  • Veľmi po­zi­tívne vplýva na imu­nitu tvojho tela, pre­tože zvy­šuje odol­nosť proti cho­ro­bám z pre­c­hlad­nu­tia.
  • Su­per vý­ho­dou je to, že pri tejto ak­ti­vite sa vy­sky­tuje naj­me­nej úra­zov.
  • Od­po­rúča sa aj po zlo­ži­tých ope­rá­ciách po­hy­bo­vého ústro­jen­stva alebo zra­ne­niach.
  • Má úžasné re­ha­bi­li­tačné a re­la­xačné účinky, pod­po­ruje psy­chickú po­hodu a po­tláča stres.
  • Svals­tvo kon­ča­tín sa pri plá­vaní ryt­micky po­hy­buje a preto ho or­to­pédi od­po­rú­čajú  pri chy­bách či ne­dos­tat­koch v dr­žaní tela.

Foto: sta­tic.pe­xels.com

Ako za­čať s plá­va­ním ?

Ak si chceš byť istá že plá­vaš správne, pri­hlás sa na kurz plá­va­nia pre plav­cov alebo ne­plav­cov v tvo­jom meste. Väč­šina kur­zov je or­ga­ni­zo­va­ných pre jed­not­liv­cov alebo sku­pi­novo.

Ak ťa kla­sické plá­va­nie prí­liš ne­zau­jalo, mô­žeš vy­skú­šať aqua aero­bic.

Je to cvi­če­nie v ba­zéne kom­bi­no­vané s hud­bou pod ve­de­ním skú­se­ného lek­tora. Lek­cie aqua aero­biku sú ur­čené najmä že­nám a má po­dobné vý­hody ako plá­va­nie. Voda nad­ľah­čuje a preto ho môžu skú­siť aj ľu­dia s nad­vá­hou.

Nech sa roz­hod­neš vy­ko­ná­vať aký­koľ­vek druh športu a tvo­jím cie­ľom je schud­núť, ni­kdy ne­za­budni na zdravý je­dál­ni­ček 🙂 . 

Komentáre