Cvi­če­nie je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota. Na­štar­tuje ti me­ta­bo­liz­mus, spa­ľuje tuky, do­dáva ti ener­giu, bu­duje svals­tvo a ešte omnoho viac. Bez toho, aby si sa hý­bala ni­kdy ne­schud­neš či sa ni­kdy nez­ba­víš ochab­nu­tého svals­tva.

Je však na­ozaj zdravé cvi­čiť každý deň? Väč­šina špe­cia­lis­tov na zdravý ži­votný štýl radí, aby člo­vek ne­cvi­čil viac ako šty­ri­krát za týž­deň. Prečo je to ale tak? Pravda je taká, že kaž­do­denné cvi­če­nie ti ničí zdra­vie. Toto sú ne­vý­hody cvi­če­nia každý deň:

Svaly si ne­od­po­činú

Ak cvi­číš na­ozaj na­plno a ne­dop­ra­ješ si ani kú­sok od­po­činku, po­ško­dzu­ješ si sva­lové vlákna. Je dô­le­žité, aby sa svals­tvo zre­ge­ne­ro­valo. Čím väč­šie váhy dví­haš a čas­tej­šie, tým viac po­tre­bu­ješ aj od­po­čí­vať. Preto by si mala cvi­čiť so 48 – ho­di­no­vým ro­zo­stu­pom me­dzi in­ten­zív­nymi tré­ningmi. Ak teda cvi­číš se­dem dní v týždni, je prak­ticky ne­možné po­skyt­núť tvo­jim sva­lom po­trebnú dávku od­dy­chu.

Vyš­šie ri­ziko zra­ne­nia

Po­čas kaž­dého cvi­če­nia môže dôjsť k zra­ne­niu. Ri­ziko sa zvy­šuje práve vtedy, ak cvi­číš každý je­den deň bez od­po­činku. Môže sa ti stať, že si po­ško­díš svals­tvo alebo sa bu­deš jed­ného dňa po­tý­kať s os­te­oar­tri­tí­dou. Ak chceš pre­dísť zra­ne­niam, mala by si si do­priať od­po­či­nok mi­ni­málne raz za týž­deň.

zdroj: unsp­lash.com

Ľahko pod­lie­haš stre­so­vým si­tu­áciám

Cvi­če­nie každý deň spô­so­buje pro­duk­ciu do­pa­mínu a kor­ti­zolu. Kor­ti­zol je ste­ro­idný hor­món, ktorý ti po­máha vy­rov­nať sa so stre­som. Po­čas cvi­če­nia do­chá­dza k jeho zvy­šo­va­niu, no na­opak, ak si do­pra­ješ do­sta­tok od­po­činku, dôjde k úpl­nému opaku.

Si psy­chicky vy­čer­paná

Ur­čite si už po­čula o syn­dróme vy­ho­re­nia, po­čas kto­rého si psy­chicky vy­čer­paná. To isté platí, ak sa jedná aj o tvoje telo. Keďže si si ne­dop­riala do­sta­tok od­po­činku, ne­stihla si na­čer­pať novú ener­giu a tak si vy­čer­paná fy­zicky aj psy­chicky. Tiež sa v tvo­jom tele na­chá­dza viac kor­ti­zolu, čiže za­čneš po­ci­ťo­vať du­ševnú únavu.

Zo všet­kého si zne­chu­tená

Ak cvi­číš každý deň, jed­ného dňa ťa to pre­stane ba­viť a si ne­nor­málne znu­dená. Do po­sil­ňovne za­čneš cho­diť s ob­rov­skou ne­chu­ťou, no mô­žeš tomu za­brá­niť, ak si vy­hra­díš nie­koľko dní na od­po­či­nok. Ver mi, cvi­čiť by si mala ma­xi­málne 3 až 5 dní do týždňa.

 

 

Zdroj: fit­day.com

Komentáre