Stále máme ten­den­ciu pod­ce­ňo­vať dô­le­ži­tosť do­dr­žia­va­nia pit­ného re­žimu. Na­miesto od­po­rú­ča­ného mi­nima ôs­mych po­há­rov čis­tej vody rad­šej siah­neme po džú­soch alebo ochu­te­ných mi­ne­rál­kach.

Voda nám síce ne­dodá našu dennú dávku ko­fe­ínu, ako ze­lený čaj alebo káva, av­šak po­skytne nám na prvý po­hľad nie cel­kom zjavné be­ne­fity. Ne­za­bú­daj, že naše telo tvorí až 65% vody.

1.Voda ti zlepší ná­ladu

Štú­die do­ká­zali, že ak ne­pi­jeme do­sta­tok vody, ne­priaz­nivo to ovplyvní našu ná­ladu a ne­bu­deme sa cí­tiť dobre. Voda ti po­môže mys­lieť jas­nej­šie a bu­deš aj šťast­nej­šia.

2. Voda ti po­môže s kon­tro­lou tvo­jich ka­ló­rií.

Pi­tie vody sa dá vy­užiť ako účinná stra­té­gia na chud­nu­tie. Pa­mä­taj si, že hlad je len pre­zle­čený smäd. Voda ti po­môže cí­tiť sa sýto a ne­bu­deš mať chuť kon­zu­mo­vať zby­točné ka­ló­rie. Tak­tiež kon­zu­má­cia po­tra­vín s vy­so­kým ob­sa­hom vody spo­malí tvoj trá­viaci pro­ces a bu­deš sa dl­h­šie cí­tiť na­je­dená.

young teenager drinking water after exercise.

vorply.com

3. Ochráň si svoje svaly

Voda do­dáva sva­lom po­trebnú ener­giu. Bunky sva­lov po­tre­bujú byť na­pl­nené vo­dou, aby po­dali ten naj­lepší vý­kon. Ak sva­lové bunky ne­majú do­sta­tok po­treb­ných te­ku­tín, majú ten­den­ciu ne­pra­co­vať správne. Po­tom bu­deš ná­chyl­nej­šia aj na sva­lo­vicu.

4. Ne­chaj tvoju pleť žia­riť

Voda po­máha tvo­jej po­kožke vy­ze­rať sviežo. Ak je po­kožka de­hyd­ra­to­vaná, vrásky budú vi­di­teľ­nej­šie. Aby si si udr­žala svieži vzhľad po­kožky, vypi každý deň as­poň 1,5 litra čis­tej vody. Po­kožka je na­šim naj­väč­ším or­gá­nom. Pra­vi­delné pi­tie vody môže zlep­šiť farbu a tex­túru tvo­jej pleti. Ďal­ším be­ne­fi­tom je, že ti po­máha s re­gu­lá­ciou te­les­nej tep­loty po­čas po­te­nia.

5.Voda udr­žuje dobrú fun­kciu tvo­jich ob­li­čiek.

Naše ob­ličky sú zod­po­vedné za spra­co­va­nie 20 lit­rov krvi každý deň. Pre ich dobré fun­go­va­nie je po­trebné im do­dá­vať do­sta­tok te­ku­tín.

WOMAN DRINKING WATER, CLOSE UP

huf­fing­ton­post.com

6. Voda je ráno lep­šou voľ­bou než káva

De­hyd­ra­tá­cia je čas­tým symp­tó­mom únavy. Naj­lep­šou ve­cou, ktorú mô­žeš uro­biť hneď po pre­bu­dení je vy­piť as­poň po­hár vody. Preto je dobré, ak si pred spa­ním na­chys­táš vedľa po­stele po­hár, aby si ju mala po pre­bu­dení ih­neď po ruke.

7. Voda na­kopne tvoj mo­zog

Štú­die pre­uká­zali, že voda vý­razne pod­po­ruje tvoje mys­le­nie. Tiež ti po­môže pri učení lep­šie si za­pa­mä­tať veľké množ­stvo in­for­má­cií.

8. Voda ti po­môže v boji s cho­ro­bou

Pod­po­ruje pre­kr­ve­nie ľud­ského or­ga­nizmu. Tak­tiež ti po­skytne ži­viny, ktoré po­tre­bu­ješ na udr­ža­nie fun­gu­jú­ceho imu­nit­ného sys­tému. Práve voda ti po­môže s vy­pla­vo­va­ním ne­žia­dú­cich lá­tok z tela.

Možno sa ti bude zdať zlo­žité nájsť si čas na pi­tie do­sta­toč­ného množ­stva te­ku­tín každý deň, ale ur­čite to stojí za to. Mnoho ce­leb­rít si do­konca na­sta­vuje na te­le­fóne bu­dík, aby im pri­po­mí­nal, kedy sa majú na­piť. Kúp si peknú fľašku alebo sha­ker, ktorý bu­deš no­siť vždy pri sebe, aby si sa ne­mohla vy­ho­vá­rať sama pred se­bou, že ne­máš čas alebo prí­le­ži­tosť vy­piť po­čas dňa do­sta­tok te­ku­tín.

Komentáre