Ak si be­rieš in­špi­rá­ciu od fit­ness ľudí pô­so­bia­cich na ins­ta­grame a be­rieš si ju aj s pat­rič­ným nad­hľa­dom, pri­ná­šam ti nie­koľko ty­pov ta­kýchto tak­mer tré­ne­rov, kto­rých ur­čite náj­deš me­dzi ľuďmi, kto­rých sle­du­ješ.

1. Sa­mos­tatne vy­ško­lený nut­ričný po­radca

Myslí si, že to, čo fun­guje na neho, bude fun­go­vať na všet­kých. Sa­moz­rejme, má niečo za se­bou a vie ako sa po­mo­cou tré­nin­gov a stra­vo­va­nia do­pra­co­vať tam, kam sa chceš aj ty. Lenže ne­treba za­bú­dať na to, že často to čo platí pre neho, ne­platí aj pre teba. Vziať si kú­sok in­špi­rá­cie nie je na škodu, ani čo sa týka stravy, ani tré­ningu, ale úplné ko­pí­ro­va­nie ve­die väč­ši­nou iba k tvojmu de­mo­ti­vo­va­niu. Nájdi si tú správnu cestu pre seba. Ni­kto iný to ne­spraví tak, aby ti to per­fektne se­delo.

Naj­lepší sa­mos­tatne vy­ško­lení nut­riční po­rad­co­via sú schopní pre­dá­vať je­dál­ničky, hoci na to ne­majú ni­jakú kva­li­fi­ká­ciu. Stačí im ne­in­for­mo­va­nosť množ­stva ľudí.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

2. Tré­ner pro­fe­si­onál

Má za se­bou jednu je­dinú sú­ťaž a možno sa ne­dos­tal ani cez jedno je­diné kolo. No myslí si, že už táto účasť na sú­ťaži ho opráv­ňuje nie­koho na po­dobnú sú­ťaž pri­pra­vo­vať. Sa­moz­rejme, nemá žiadny cer­ti­fi­kát ani školu. Stačí mu na­pí­sať si do po­pisu na ins­ta­grame akej sú­ťaže sa zú­čast­nil, a že pri­pra­vuje ľudí na po­dobné sú­ťaže. Rov­nako ako sa­mos­tatne vy­ško­lený nut­ričný po­radca, za­robí na ne­in­for­mo­va­nosti ľudí.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

3. „Od­ha­ľo­vačky“

Toto je typ diev­čat, ktoré pro­pa­gujú rôzne vý­robky spolu so svo­jím na­poly na­hým sval­na­tým za­dkom. A to nie vždy len kvôli tomu, aby uká­zali prog­res, ktorý mi­mo­cho­dom v roz­me­dzí dvoch dní asi veľmi nez­ba­dáš. Viac za­dku, me­nej ob­le­če­nia sa rovná viac sle­do­va­te­ľov. Viac sle­do­va­te­ľov, viac im­pre­síí, viac pe­ňazí z pro­pa­go­va­nia vý­rob­kov.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

4. Vše­ho­žrút/ka

Toto je člo­vek, ktorý na svoj pro­fil uve­rej­ňuje buď fotky svo­jej vy­pra­co­va­nej po­stavy alebo jedla. Lenže aké­ho­koľ­vek jedla, len nie fit­ness jedla. Väč­ši­nou je od­fo­tený s piz­zou, bur­grami, hra­nol­kami z Mc­Do­naldu a tak po­dobne. Na­ko­niec musí ne­us­tále pí­sať pod prís­pevky, že toto bežne neje, len sa rad­šej fotí s ta­ký­mito cheat jed­lami než so svo­jou bež­nou stra­vou. Nie­ktorí je­dinci si to­tiž za­čnú mys­lieť, že exis­tuje ne­jaká zá­zračná di­éta, keď mô­žeš jesť všetko, čo len chceš a pri tom mať úžasnú po­stavu. Bo­hu­žiaľ, ne­exis­tuje.

Ur­čite by sme ich ve­deli nájsť omnoho viac. Stačí si možno len prejsť od­po­rú­čané pro­fily a prís­pevky na ins­ta­grame.

Dú­fam, že ťa člá­nok po­ba­vil 🙂

Komentáre