Nie vždy je po­trebné ča­kať, kým vám nie­kto ot­vo­rene po­vie, že voči vám pre­cho­váva sym­pa­tie.

Od­had­nete to aj bez toho – ak bu­dete po­zorne sle­do­vať pod­ve­domé pre­javy do­tyč­nej osoby. Väč­šina ľudí po­od­halí svoje skryté po­city, aj keď nechce. A ne­mu­sia o tom ani ve­dieť. Aj keď si mys­líte, že všetko do­ká­žete pred sve­tom do­ko­nale uta­jiť, pod­ve­dome o sebe vždy niečo pre­zra­díte, ne­zá­visle od po­hla­via či veku.

Ne­kon­tro­lo­vaný úsmev či smiech

Ako­náhle sa ob­jekt sym­pa­tií ob­javí na ob­zore, väč­šina ľudí ne­do­káže ovlád­nuť úsmev. Ak sú po­city na­ozaj silné, osoba môže pod­ve­dome aj na­dvi­hnúť obo­čie. Ak ste vo väč­šej sku­pinke ľudí, ktorá sa smeje na­prí­klad na vtipe ko­legu, každý sa pod­ve­dome po­zrie na toho, ku komu pre­cho­váva naj­vý­raz­nej­šie sym­pa­tie.

Dva typy za­mi­lo­va­ných ľudí

Prvý typ sa vždy snaží byť v blíz­kosti ob­jektu zá­ujmu. Sna­žia sa byť na mies­tach, kde by na osobu, do kto­rej sú za­mi­lo­vaní, mohli na­ra­ziť. Vý­nim­kou nie sú ani „ná­hodné“ do­tyky, na­prí­klad keď nie­komu po­dá­vate pero.

Druhý typ sa snaží ob­jektu zá­ujmu na­opak vy­hý­bať. V kon­ver­zá­cii môže vy­uží­vať ne­slušné vý­razy v dom­nienke, že to za­kryje sku­točné po­city. Alebo majú ta­kíto ľu­dia po­cit, že jed­no­du­cho nie sú dosť dobrí na to, aby boli v prí­tom­nosti mi­lo­va­ného. Ak vojde osoba do miest­nosti, naj­rad­šej by z nej ušli. Ak sa vám teda v po­sled­nom čase nie­kto vy­hýba bez zjav­nej prí­činy, alebo na­opak vašu prí­tom­nosť vy­hľa­dáva, viete prečo.

pe­xels.com

Oči na stop­kách

Za­mi­lo­vaný člo­vek často z ob­jektu lásky ne­do­káže spus­tiť zrak. Vždy má po­cit, že ne­jaký de­tail na­po­sledy ne­pos­tre­hol. Ak je láska len jed­no­stranná, po­zo­ro­va­nie je ešte in­ten­zív­nej­šie. Je­di­nec skúma si­tu­áciu, pre­tože si myslí, že je to lep­šie ako vô­bec nič. Ako­náhle však osobu pri­stih­nete, že sa na vás po­zerá, na­sadí ob­ranný ma­né­ver, v rámci kto­rého je zác­lona tá naj­zau­jí­ma­vej­šia vec na svete, alebo na­stal čas spria­te­liť sa so sta­ren­kou vo ved­ľaj­šej miest­nosti.

pe­xels.com

Ne­zvy­čajný spô­sob vy­jad­ro­va­nia

Opäť sa stre­tá­vame s dvoma ver­ziami. V pr­vej ver­zii je­di­nec zmení svoj štýl ho­vo­re­nia, ako keby bol po­etom, žur­na­lis­tom a fi­lo­zo­fom v jed­nom. Zrazu do­káže s ľah­kos­ťou ho­vo­riť aj o ná­roč­ných té­mach, o kto­rých ni­kdy pred­tým ne­po­čul. Ob­čas sa to môže zvr­hnúť na ne­prí­jemnú ko­mé­diu. V dru­hej ver­zii sa osoba s inak vy­vi­nu­tou slov­nou zá­so­bou zmení na ovcu, ktorá ovláda len nie­koľko viet. Možno to po­znáte. Ob­jekt lásky po­vie, že má rád psov, vy za­vr­číte a po­viete niečo v zmysle, že váš otec je pes.

pe­xels.com

Hlavná téma

Ľu­dia často ho­vo­ria o tom, kto sa im páči. Ob­čas do­konca aj v práci me­dzi ko­le­gami. Zau­jí­mavé je, že aj za­mi­lo­vaná osoba môže ho­vo­riť o ob­jekte svojho zá­ujmu veľmi ne­ga­tív­nym spô­so­bom. Sna­žia sa tak pô­so­biť, že zá­u­jem ne­majú. Na dru­hej strane sa však sna­žia vy­z­dvi­hnúť spo­ločné zá­ujmy. Po­dot­knú na­prí­klad: „Vy­zerá to tak, že tento film nemá rád ni­kto, len ja a Jožko.“

zdroj: Jpeg
pe­xels.com

Náhla zmena zá­uj­mov

Za­mi­lo­vaná osoba môže náhle zme­niť svoje zá­ujmy a zá­ľuby – tak, aby boli rov­naké ako zá­ujmy osoby, ktorá sa im páči. Zrazu sa za­čne zau­jí­mať o šport alebo čí­tať knižky, kto­rých by sa pred­tým ani ne­dot­kla. Ne­smieme za­bud­núť ani na ne­us­tále sle­do­va­nie pro­fi­lov na so­ciál­nych sie­ťach a tajnú ne­ná­visť voči všet­kým ka­ma­rá­tom opač­ného po­hla­via.

Bo­nus: Ak muž po­loží žene ruku na pás, zna­mená to, že má o ňu zá­u­jem a naz­na­čuje tým, že sa o ňu bude rád sta­rať.

bright­side.me

Sa­moz­rejme, ne­platí to pre kaž­dého, vždy sa nájdu vý­nimky. Sú ľu­dia, ktorí svoje ta­jom­stvá ne­vyz­ra­dia, nech by ste sa sna­žili ako­koľ­vek.

zdroj: bright­side

Komentáre