Jo­anna Ku­lig a Je­anne Da­mas sa vra­cajú v dru­hej ka­pi­tole kam­pane Re­ser­ved na Je­seň/Zimu 2018 a ozý­vajú sa z krás­nej Var­šav­skej uni­ver­zity. Osvet­le­nie a ná­lada oko­lia sa mení – a my sme sved­kami zmy­sel­ného, ne­ver­bál­neho dia­lógu me­dzi poľ­skou he­reč­kou a fran­cúz­skou in­flu­en­cer­kou.

Hoci sú Jo­anna a Je­anne od­lišné, obe majú rov­nakú ener­giu, sú spon­tánne, ra­dostné a mi­lujú zmy­selný ta­nec. Druhá ka­pi­tola RE­SER­VED kam­pane je voľ­ným od­ka­zom na mi­nulé de­sať­ro­čia a je ve­no­vaná „Re­tro Fun“ kap­su­lo­vej ko­lek­cii. RE­SER­VED ne­od­ka­zuje na kon­krétne de­sať­ro­čie. Je in­špi­ro­vané ur­či­tými šty­lis­tic­kými prv­kami via­ce­rých kon­krét­nych de­sať­ročí, za­me­ria­va­júc sa na diev­čen­skú at­mo­sféru a fa­reb­nosť.

Re­tro ná­lada sa ne­sie ce­lou kam­pa­ňou RE­SER­VED s náz­vom „I Can Bo­ogie“. Táto ná­lada in­špi­ro­vala tak Jo­annu Ku­lig ako aj Je­anne Da­mas. Obe pred­sta­vujú nad­ča­sovú ele­gan­ciu a zmy­sel­nosť, ktorá však nie je nudná.

zdroj: re­ser­ved.com

Do­sia­hnu­tie re­tro štýlu má byť zá­ba­vou, nie zá­väz­kom.

RE­SER­VED sa túto je­seň sú­stredí na veľké go­liere, veľké gom­bíky, veľké rámy sl­neč­ných oku­lia­rov a veľké oz­dobné spony na to­pán­kach. Na vy­vá­že­nie cel­ko­vého dojmu sú tu mi­nia­túrne do­pl­nky. Štruk­túra ma­te­riá­lov zo­hráva dô­le­žitú úlohu v ko­lek­cii: lesk, mat, umelá ko­žu­šina alebo tvíd.

Všetci nad­šenci módy a filmu, po­zor! Novú kam­paň Re­ser­ved na je­seň a zimu 2018, na­zvanú „I Can Bo­ogie“, si za­mi­lu­jete! Rov­nako ako ta­nec Je­anne a Jo­anny, ktoré tan­cujú to, čo ich na­padne, aj my mô­žeme za­bud­núť na prí­sne pra­vidlá a voľne kom­bi­no­vať jed­not­livé prvky ob­le­če­nia.

Kocky alebo kvety? Ne­vieš sa roz­hod­núť? Vy­ber si oboje!

Ďal­šie po­kra­čo­va­nie kam­pane RE­SER­VED pri­ne­sieme 27.9.2018

Viac o ko­lek­cii náj­deš na www.re­ser­ved.com

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s RE­SER­VED

Komentáre