Tieto te­nisky sú srd­cová zá­le­ži­tosť mno­hých z nás. Ak pat­ríš me­dzi tie, ktoré ich vo svo­jom šat­níku ešte ne­mali, no ve­dia si ich tam jed­no­značne pred­sta­viť, sle­duj na­sle­du­júce vi­deo a zis­tíš, ako jed­no­du­cho môžu byť práve tvoje.

A o kto­rých te­nis­kách to vlastne ho­vo­rím? Náj­deš ich na tomto vi­deu TU

 

Komentáre