Ak chceš práve toto ob­do­bie vy­užiť na pre­be­hnu­tie sa na čerstvom vzdu­chu, ne­za­budni na týchto 5 vecí:

1) Stre­čing

Ve­nuj as­poň 5 mi­nút stre­čingu a po­na­ťa­ho­va­niu sva­lov po do­be­haní a nie­lenže sa vyh­neš sva­lo­vici, ale po­mô­žeš aj svojmu svals­tvu zre­la­xo­vať a rých­lej­šie sa zre­ge­ne­ro­vať. Tak bu­deš skôr pri­pra­vený na ďalší beh, vyh­neš sa mož­nému nech­ce­nému zra­ne­niu a zvý­šiš svoju fle­xi­bi­litu. Veľmi dobré ukon­če­nie behu môžu byť aj pózy z jogy, alebo cvi­če­nie Pia­tich Ti­be­ťa­nov. Vý­bornú službu vám urobí aj pe­nový va­lec, ktorý do­ko­nale pre­ma­sí­ruje a pre­krví vaše svals­tvo.

2) Do­pl­ne­nie ener­gie

Asi každý to raz za­žil – rýchlo si od­be­hnúť svoj beh a po­tom rýchlo do spr­chy, lebo sa po­náh­ľaš za pria­teľmi. V strese si to najprv ne­uve­do­míš, až ne­skôr na teba príde vlčí hlad – a práve si uro­bil veľkú chybu. Ni­kdy ne­za­budni po športe do­pl­niť stra­tenú ener­giu. Len tak sa môže tvoje svals­tvo spev­ňo­vať a re­ge­ne­ro­vať. Na­viac takto nú­tite telo čer­pať ener­giu z nech­ce­ných zdro­jov, čím mô­žete ris­ko­vať aj psy­chické vy­čer­pa­nie a ná­sledné cho­roby. Naj­lep­šie si pri­chys­tajte pre­dom jedlo po do­be­haní, prí­padne majte vždy doma as­poň pro­te­ínový šejk, alebo pro­te­ínovú ty­činku v špor­to­vej taške.

Fitness-Running-Girl-HD-Wallpapers

lar­geh­dwall­pa­pers.com

3) Do­pl­niť te­ku­tiny

Tak ako na jedlo, ne­treba za­bú­dať ani na do­pĺňa­nie te­ku­tín. Skúste si po špor­to­vej ak­ti­vite pri­dať do vody štipku mor­skej soli, cit­ró­novú šťavu, mätu a uhorku. Uhorka za­bez­pečí lep­šiu hyd­ra­tá­ciu, soľ za­bez­pečí do­pl­ne­nie mi­ne­rál­nych lá­tok a cit­rón s mä­tou do­po­môžu stiah­nuť zá­paly a rých­lej­šie re­ge­ne­ro­vať svals­tvo.

4) Vy­me­niť ob­le­če­nie

Snaž sa vy­hnúť tomu, že do­be­háš a ešte sa po­hy­bu­ješ ho­dinku v tom is­tom pre­po­te­nom ob­le­čení. Ak tak ro­bíš, ne­ču­duj sa ak máš vy­rážky, časté zá­paly, kva­sin­kové in­fek­cie a po­dobne. Pre­po­te­ného ob­le­če­nia sa vždy zbav tak rýchlo ako mô­žeš a bež hneď do spr­chy.

5) Na­plá­no­vať ďalší beh

Ak ešte len za­čí­naš be­hať a zvy­káš si na pra­vi­del­nosť, snaž sa na­plá­no­vať si každý beh – naj­lep­šie v ten istý čas po­čas dňa. Naj­hor­šie je vždy len za­čať, preto ak sa pre­mô­žeš po pr­vý­krát, ne­od­kla­daj ďalší beh a choď aj dru­hý­krát. Tretí a ďalší to už pôjde samé od seba.

Komentáre