Ve­dela si o tom, že šport a po­hy­bová ak­ti­vita je asi naj­viac pod­ce­ňo­vaná forma liečby dep­re­sie? 

Pred­stav si, že máš na­ozaj zlý deň a nič sa ti nechce. Vo svo­jom vnútri si to­tálne unu­dená a zú­fala, pre­tože ne­vieš, čo so se­bou. Máš po­cit, že ťa nič ne­baví a si le­nivá niečo pro­duk­tívne uro­biť. A presne v tomto mo­mente, by si sa mala zo­dvi­hnúť a ísť si nie­kam za­cvi­čiť. Je jedno, akú formu cvi­če­nia zvo­líš: či už beh, fitko, plá­va­nie, kor­čule, bi­cy­kel, joga alebo ta­nec. Ver, že ako­náhle za­čneš, po­cí­tiš úľavu.

zdroj: Image by Sa­sin Tip­chai from Pi­xa­bay.com

To, že sa po­čas cvi­če­nia a po ňom cí­tiš omnoho lep­šie nie je len tak. Môžu za to hor­móny – en­dor­fíny (svo­jou štruk­tú­rou po­dobné mor­fínu), ale aj do­pa­mín a se­ro­to­nín, ktoré sa nám vo vyš­šom množ­stve v tele vy­pla­vujú práve po­čas cvi­če­nia. Práve oni môžu za prí­jemné po­city, ktoré máme ešte nie­koľko ho­dín po cvi­čení. Tieto hor­móny sa vo vyš­šej miere tvo­ria aj po­čas mi­lost­ných ak­ti­vít alebo pri po­je­daní čo­ko­lády, či iného ob­ľú­be­ného jedla. Sa­motné cvi­če­nie do­káže uvoľ­niť stres a zá­ro­veň nás po­riadne na­bu­diť. Ďa­lej je zod­po­vedné za kva­lit­nejší spá­nok a cel­kové po­city spo­koj­nosti so se­bou sa­mým.

Viem, že každý z nás si z času na čas pre­chá­dza ťaž­ším ob­do­bím. To však ešte ne­zna­mená, že sa s tým nedá nič uro­biť. Ne­os­tá­vaj preto uväz­nená vo svo­jom zár­mutku, ktorý môže pra­me­niť na­ozaj z čo­ho­koľ­vek. Roz­hodni sa s tým niečo uro­biť, a urob to hneď. Veď každý deň je nová šanca na nový za­čia­tok. Ak ti ne­vy­ho­vujú sku­pi­nové športy, či ne­máš rada ko­pec ľudí vo fitku, zvoľ si ak­ti­vitu, ktorú mô­žeš ro­biť aj sama. Beh po vonku je ide­ál­nym rie­še­ním na vy­čis­te­nie si hlavy.

A ak sa dl­ho­dobo vnú­torne zo­žie­raš a trá­piš, tak to v sebe ne­dus. Ho­vor o svo­jich prob­lé­moch a ne­boj sa pop­ro­siť o po­moc. Nie je to žiadna hanba, práve na­opak, do­ka­zuje to, aká si silná. 

Komentáre