Do­stali ste sa do stavu, že cvi­číte, ale ne­chud­nete – alebo zrazu pri­be­ráte a ne­viete prečo. Ak ste boli u le­kára a ne­máte žiadne ocho­re­nie (štítna žľaza a pod.), možno je za tým iba spo­ma­lený me­ta­bo­liz­mus. Ak sa chcete do­stať späť na svoju nor­málnu váhu, ur­čite ne­za­bud­nite na:

1. Spá­nok

Podľa vý­sku­mov má ne­dos­ta­tok spánku vplyv na spo­ma­le­nie me­ta­bo­lizmu. Ak si ne­do­ži­číte do­sta­tok od­dy­chu, ne­dá­vate pries­tor telu na re­ge­ne­rá­ciu, vy­čer­pá­vate ho a ná­sledne aj in­tu­itívne sia­hate po ne­zdrav­ších jed­lách, na do­bi­tie ener­gie. Takže po­zor na to!

2. Po­sil­ňo­va­nie

Svals­tvo má veľký vplyv na váš me­ta­bo­liz­mus – čím viac ich máte, tým viac spa­ľu­jete (aj v stave od­dy­chu). Takže mimo kar­dia ur­čite ne­za­bud­nite aj na „dví­ha­nie že­leza“, čím si krásne vy­tva­ru­jete telo, spev­níte ho a na­viac zrých­lite aj váš me­ta­bo­liz­mus.

sqfoto: tum­blr

3. Pra­vi­delná strava

Dá­vajte si po­zor na vy­ne­chá­va­nie je­dál – čím dl­h­šia pauza me­dzi jed­lami, tým väč­šia šanca, že skon­číte pri ne­zdra­vom jedle. Naj­lep­šie si každý deň na­plá­nujte, čo a kedy bu­dete jesť, čím sa vyh­nete nech­ce­nému zní­že­niu ener­gie, ktoré vás ovplyvní ako fy­zicky, tak aj psy­chicky.

4. Štip­ľavé jedlá

Štip­ľavé jedlá ob­sa­hujú kap­sai­cín, ktorý má vplyv na trá­ve­nie a po­vzbu­de­nie me­ta­bo­lizmu. Preto ak si pri­dáte trošku ka­jan­ského, alebo chilli ko­re­nia do vášho jedla, rých­lej­šie ho strá­vite. Kap­sai­cín po­máha za­hrie­vať telo a pre­kr­vo­vať ho, čo je dô­vod, prečo sa nie­kedy pri­dáva aj do špor­to­vých ma­sáž­nych gé­lov.

5. Správna hyd­ra­tá­cia

Tu nie je čo rie­šiť – ak máte ne­dos­ta­tok te­ku­tín, máte aj spo­ma­lený me­ta­bo­liz­mus. Pre za­cho­va­nie správ­nej hyd­ra­tá­cie a me­ta­bo­lizmu pite najmä čistú vodu, alebo si do nej pri­dajte uhorku, cit­rón, mätu, či iné ob­ľú­bené čerstvé ovo­cie, pre zlep­še­nie chuti.

zdroj: au­tor, ti­tulná foto: pi­xa­bay

Komentáre