Je jedno, či vy­uži­ješ tieto body na ceste k cieľu v rámci chud­nu­tia, for­mo­va­nia po­stavy, alebo pra­cov­ného pro­jektu. Ak chceš v ži­vote niečo do­siah­nuť a chceš, aby sa ti na­pl­nili sny, mu­síš sa na­učiť toto:

 

Po­hni sa ďa­lej

a ne­cíť sa kvôli tomu pre­vi­nilo. Ne­plyt­vaj zby­točne ča­som na niečo, čo nemá vý­znam.

Kon­tro­luj sa

Maj pod kon­tro­lou svoje po­city a myš­lienky – ne­ne­chaj sa opan­tať ne­ga­tív­nymi myš­lien­kami a stra­chom od čer­tíka, ktorý ti sedí na pleci.

Mi­luj zmenu

Nauč sa mi­lo­vať zmeny a nové vý­zvy, ktoré ti ži­vot na­chystá.

Buď milý

čestný a fé­rový…A ne­boj sa pre­ho­vo­riť, ak to bude treba. A hlavne sa nechci zby­točne za­pá­čiť ľu­ďom – buď jed­no­du­cho sám se­bou.

Buď šťastný

Ne­sťa­žuj sa a ne­roz­mýš­ľaj nad ve­cami, ktoré ne­do­ká­žeš ovplyv­niť.

Kal­ku­luj

Zváž si vždy pre a proti, ale aj tak sa ne­boj ris­ko­vať.

Ži v prí­tom­nosti

a hlavne neži v mi­nu­losti (pre­tože tá už ne­exis­tuje, iba ak v tvo­jej hlave).

Pre­vezmi zod­po­ved­nosť

Za svoje chyby z mi­nu­losti si mô­žeš iba sám. Ne­ob­vi­ňuj ľudí na­okolo a hlavne sa z nich pouč. Ne­rob stále tie isté chyby do­kola – pre­tože chyba je to v pod­state iba pr­vý­krát, po­tom to je už voľba.

Ra­duj sa s inými

Ne­boj sa oslá­viť úspech dru­hých, pre­tože ťa to ur­čite ne­obe­rie o ten tvoj.

Ne­boj sa pre­hrať

Ne­vzdaj sa po pre­hre, ale ne­chaj sa ňou po­há­ňať v pred. Po­ze­raj sa na ňu ako na mož­nosť zlep­šiť sa.

Uži si čas osa­mote

Ne­boj sa byť sám – vy­uži tento čas na pre­čí­ta­nie knihy, me­di­tá­ciu, alebo šport.

Ma­kaj

a ma­kaj a ma­kaj – pre­tože tento svet ti nie je nič dlžný. Ak niečo chceš, mu­síš si to vy­bo­jo­vať sám.

Buď tr­pez­livý

Nechci ni­kdy vi­dieť okam­žité vý­sledky – to, čo stojí za to, sa ne­zís­kava jed­no­du­cho.

Ver si

Maj svoje zá­sady a ver svojmu vnú­tor­nému hlasu. Ne­ne­chaj sa ovplyv­niť cu­dzími ná­zormi, ale choď si pekne svo­jou ces­tou.

Mysli po­zi­tívne

Hlavne sa zbav obáv a stra­chu – ak sa ten prob­lém dá vy­rie­šiť, tak ho vy­rieš a ak nie, ne­ga­ti­viz­mus ne­po­môže.

Mysli pro­duk­tívne

Na­miesto du­ma­nia nad tým, čo všetko sa ti ne­po­da­rilo a čo je všetko zle, roz­mýš­ľaj nad tým, čo všetko vieš a čo chceš do­siah­nuť.

Nájdi si po­hod­lie v ne­po­hodlí

Platí to ako v športe, tak aj v bež­nom ži­vote a mys­lení. Ak zvlád­neš túto hru a na­učíš sa cí­tiť po­hodlne aj v si­tu­ácii, ktorá ti nie je po veľmi po­hodlná, máš vy­hrané na pl­nej čiare. Je to len o pre­ko­naní svo­jej mysle a po­su­núť ju za hra­nice toho, čo si si mys­lel, že do­ká­žeš.

Sle­duj svoj cieľ

Maj na mysli svoj cieľ a  urob k nemu každý deň as­poň je­den malý krok. Ne­strá­caj ho z do­hľadu a ne­boj sa pri­po­me­núť si ho, keď príde malý ne­ús­pech. Ešte raz – Sle­duj svoj cieľ a ne­strá­caj ho z mysle.

 

zdroj: for­bes.com, ob­rá­zok: pi­xa­bay.com

Komentáre