Na­učíš sa, že láska sa nedá len tak vy­nú­tiť. Že ju ne­možno hľa­dať tam, kde nie je. Mi­lo­vať ne­správnu osobu by som ne­že­lala ni­komu, no predsa sú na svete takí ľu­dia. Ľu­dia, ktorí sú s člo­ve­kom už len zo zvyku, nie preto, že by toho člo­veka ľú­bili. Ten vzťah im ne­dáva nič. Je to ste­re­otyp, ktorý ubíja tú pravú lásku.

Láska, to by malo byť niečo ne­nú­tené, niečo krásne, niečo slo­bodné, niečo iné … Je to o tom, že náj­deš rov­nakú dušu ako si ty a spolu do­ko­nale la­díte. 

tum­blr.com

No ak je to na­opak a ty mi­lu­ješ tú ne­správnu osobu, máš za­tiaľ len fa­lošnú lásku. Táto ťa na­učí, ako má po­tom vy­ze­rať na­ozaj­stná láska. Pri­praví ťa na vzo­stupy a pády. Bu­deš ot­vo­rená kaž­dej prí­le­ži­tosti za­ľú­biť sa, keď sa vy­slo­bo­díš zo „zla­tej klietky“.

Na­učíš sa, že keď na tebe nie­komu ne­zá­leží, nie je ten pravý. Ne­chá ťa mok­núť vonku na za­stávke, ne­nájde si na teba čas, vy­ho­vára sa a trávi čas rad­šej v krčme ako s te­bou. Ver mi, nie je to ten „pán bož­ský“.

Ale po­tom … keď príde tá na­ozaj­stná láska, po­cho­píš prečo ti to s ním ne­vyšlo. Pre­tože si bola stvo­rená pre nie­koho iného. Nie­koho, kto ťa po­chopí po­čas tvo­jich zlých dní. Nie­koho, kto ťa ob­jíme, keď bu­deš pla­kať. Nie­koho, kto ti do­ne­sie pa­la­cinky do po­stele. Nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať takú, aká si. Ne­bude sa ťa sna­žiť zme­niť. 

stocksy.com

Keď mi­lu­ješ ne­správnu osobu a dni sú väč­ši­nou po­chmúrne a daž­divé, na­učíš sa ra­do­vať zo slnka, náj­deš šťas­tie v ma­lič­kos­tiach, ktoré uro­bia tvoj deň kraj­ším.

Keď mi­lu­ješ zlú osobu, ver mi, spoz­náš to. Ne­bude to tá úp­rimná a bez­pod­mie­nečná láska… Tú spoz­náš až po­tom, čo spoz­náš toho pra­vého člo­veka.

Toho člo­veka, ktorí sa ťa ne­vzdá a bude s te­bou chcieť trá­viť čas, ne­zu­teká pri pr­vom prob­léme a hlavne …

BUDE ŤA ĽÚ­BIŤ. 

Komentáre