Toto je pre teba, ak si zne­po­ko­jená alebo sa cí­tiš ne­isto. Pre teba, ak cí­tiš, že si nie­kde uviazla alebo si ne­vy­po­čutá. Pre teba, čo ne­tu­šíš, ako si máš pl­niť svoje sny alebo ne­vieš, čo máš uro­biť preto, aby sa tvoje sny stali sku­toč­nos­ťou. Pre tú, ktorá vo svo­jom vnútri ve­die ti­ché boje a má po­cit, že všetko pre­hráva.

Toto je pre všetky ta­kéto ženy: Ve­rím vo vás. 

Dú­fam, že ne­uro­bíš roz­hod­nu­tia na zá­klade toho, čo si mys­lia iní, že je pre teba naj­lep­šie. Dú­fam, že uro­bíš také roz­hod­nu­tia, vďaka kto­rým tvoje oči budú žia­riť a tiež že ži­ješ pre mo­menty, ktoré ťa ro­bia vý­ni­moč­nou.

Dú­fam, že sa ne­bu­deš celý ži­vot iba stra­cho­vať o to, čo sa stane. Ne­do­voľ, aby ti čas pre­kĺzol po­me­dzi prsty a snaž sa užiť si kaž­dučký mo­ment ži­vota na­plno, akoby bol tvoj po­sledný. Dú­fam, že sa ne­bu­deš prí­liš za­me­ria­vať  na to, čo by si mohla spra­viť, ale na to, čo spra­víš. Dú­fam, že vždy vo svo­jom ži­vote po­ne­cháš pries­tor pre všetky mož­nosti, ktoré sa ti na­skytnú.

zdroj: unsp­lash.com

Dú­fam, že dô­ve­ru­ješ v správne na­ča­so­va­nie a že na­sle­du­ješ svoju cestu bez obáv o os­tat­ných. Dú­fam, že vieš o tom, že sa ne­mu­síš všade po­náh­ľať, pre­tože ži­vot je na to prí­liš krátky. Naj­pod­stat­nej­šie predsa je, aby si si spl­nila svoje naj­taj­nej­šie sny. Dú­fam, že vieš, že tvoja cesta ži­vo­tom je ces­tou zá­bavy a v pravý čas sa do­sta­neš do svojho cieľa. A po­kiaľ nie­kde uviaz­neš, je po­trebné, aby si vy­kro­čila tou správ­nou no­hou vpred.

Dú­fam, že ne­vy­uží­vaš prí­liš veľa času na plá­no­va­nie svo­jej bu­dúc­nosti. Až tak, že za­bú­daš žiť v prí­tom­nosti. Dú­fam, že sa sna­žíš sle­do­vať každý je­den pre­krásny zá­pad aj vý­chod slnka, uží­vaš si sl­nečné lúča na svo­jich lí­cach, ovo­nia­vaš pre­krásne kvety pri ceste do práce a prí­liš sa ne­sta­ráš o to, čo sa stane bu­dúci týž­deň či me­siac. Dú­fam, že ži­ješ pre daný oka­mih a vy­ťa­žíš z neho na­ozaj ma­xi­mum.

Dú­fam, že vieš o tom, že ťa vždy v ži­vote čaká niečo oveľa lep­šie ako mo­men­tálne pre­ží­vaš. Ako na­prí­klad ak ti niečo ne­vy­chá­dza podľa plánu, alebo ti nie­kto zlo­mil srdce – ve­rím, že vieš že ti ži­vot po­núka oveľa viac. Ve­rím, v to, že sa ni­kdy ne­vzdáš pri ne­vy­da­re­nom po­kuse.

Dú­fam že ve­ríš, že každá ka­pi­tola v tvo­jom ži­vote má svoj prí­beh. Možno ne­poz­náš jej ná­zov, ale jed­ného dňa ho bu­deš po­znať. Dú­fam, že sa uspo­ko­jíš s is­to­tou a uve­do­míš si, že ne­is­tota často ve­die k po­zo­ru­hod­ným ve­ciam. Každá ka­pi­tola tvojho ži­vota sa ča­som zlepší.

zdroj: unsp­lash.com

Dú­fam, že pre­sta­neš tak veľmi pre­mýš­ľať nad kaž­dou jed­nou čas­ťou tvojho ži­vota. Prí­deš to­tiž na to, že na nie­ktoré otázky ne­exis­tuje od­po­veď a iné otázky budú zod­po­ve­dané v správ­nom čase. Dú­fam, že vieš, že je v po­riadku, ak nie­čomu ne­ro­zu­mieš.

Dú­fam, že vieš, že bo­lesť je len do­časná a po búrke jed­ného dňa vy­jde slnko. Ne­boj sa mať svoje srdce zlo­mené, pre­tože nie­kedy to jed­no­du­cho mu­síš za­žiť, aby si na­šla pravú lásku a svoje šťas­tie na celý ži­vot.

Dú­fam, že do­ká­žeš sama sebe od­pus­tiť všetky chyby, ktoré si uro­bila v mi­nu­losti. Ro­bila si, čo si v tom čase mohla a čo sa ti zdalo naj­správ­nej­šie. Čo si vtedy ne­ve­dela, vieš te­raz. To zna­mená, že keď te­raz vieš, čo je pre teba lep­šie, aj tvoje roz­hod­nu­tia budú správne. Uve­dom si to a dô­ve­ruj sama sebe.

Dú­fam, že si ne­za­budla na to, že dobré veci sa stanú tým, ktorí ve­dia po­čkať. Tak tr­pez­livo ča­kaj. A vy­chut­ná­vaj si ten čas. Pre­tože ča­káš na niečo špe­ciálne. Ča­káš na niečo, vďaka čomu budú mať všetky tvoje pády a slzy zmy­sel.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre